TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU HATAY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU HATAY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/568628
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
06/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasında sürücüsü ile birlikte,yakıt hariç 1 adet binek taşıt kiralanması işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Türkiye İstatistik Kurumu Hatay Bölge Müdürlüğünün görev alanına giren Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye illeri ve bu illerin ilçe, belde, köylerinde hizmet ve alan çalışmalarında, İdare tarafından gerek duyulması halinde görev alanı dışındaki illerde ve bu illere bağlı tüm yerleşim merkezlerinde.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.11.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Türkiye İstatistik Kurumu Hatay Bölge Müdürlüğü Haraparası Mah.105 Sok. No:20 M.Cevri Civelek İşhanı Kat:1 Antakya/HATAY
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU HATAY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ


Türkiye İstatistik Kurumu Hatay Bölge Müdürlüğü 06/01/2020-31/12/2020 Tarihleri Arasında Sürücülü 1 Adet Binek Araç Kiralama İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/568628

1-İdarenin

a) Adresi : Haraparası Mah. 105.Sok. Mehmet Cevri Civelek İşhanı No:20 Kat:1 31060 Antakya/HATAY
b) Telefon ve faks numarası : 3262254400 - 3262250046
c) Elektronik Posta Adresi : tuik.hatay@tuik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 06/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasında sürücüsü ile birlikte,yakıt hariç 1 adet binek taşıt kiralanması işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Türkiye İstatistik Kurumu Hatay Bölge Müdürlüğünün görev alanına giren Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye illeri ve bu illerin ilçe, belde, köylerinde hizmet ve alan çalışmalarında, İdare tarafından gerek duyulması halinde görev alanı dışındaki illerde ve bu illere bağlı tüm yerleşim merkezlerinde.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 06.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Türkiye İstatistik Kurumu Hatay Bölge Müdürlüğü Haraparası Mah.105 Sok. No:20 M.Cevri Civelek İşhanı Kat:1 Antakya/HATAY
b) Tarihi ve saati : 27.11.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhaleye teklif veren istekliler, ilgili mevzuatı gereği firma adına düzenlenen ve ihale tarihi itibari ile geçerli, eski adı ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, yeni adı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce düzenlenen yolcu taşımacılığı ile ilgili A1 yetki belgesini teklifleriyle birlikte, teklif zarfı içerisinde idareye sunacaklardır.(Yüklenici Ortak girişim ise A1 belgesini her bir ortak ayrı ayrı sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına veya özel sektöre yapılan şoförü ile birlikte veya şoförsüz yakıt ve diğer giderler idareye veya yükleniciye ait olan personel veya öğrenci taşıma amacı ile yapılan taşıt kiralama hizmetleri


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye İstatistik Kurumu Hatay Bölge Müdürlüğü Haraparası Mah.105 Sok. No:20 M.Cevri Civelek İşhanı Kat:1 Antakya/HATAY adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhaleye teklif veren istekliler, çalıştırılacak binek taşıtların model yılı, markası, tipi, kodu, 2019 yılı OCAK ayı kasko bedelini gösteren bilgileri Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin internet sayfasından (MTV ile ilgili kasko değer listeleri bölümünden) dökümünü alarak veya buna uygun listeyi teklifi imzalayan yetkili kişinin adı ve soyadı yazılarak, imzalanıp kaşelenerek teklifleriyle birlikte, teklif zarfı içerisinde İdareye sunacaklardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR