TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. MALATYA  ARAÇ BAKIM SERVİS MÜD.

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. MALATYA ARAÇ BAKIM SERVİS MÜD.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01158209
Şehir : Malatya / Yeşilyurt
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA SÖZ 04.04.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/182139
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Elazığ Depo Müdürlüğünde kullanılmak üzere 01.05.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihleri arası 8 ay süre ile yakıt hariç 1 adet Pikap 4+1( Çift kabin 4x2 ) 2 şoförlü Araç kiralama hizmet alım işi KISMİ ZAMANLI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.04.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TCDD TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ.(Toplantı salonu)İnönü Mahallesi İstasyon Caddesi Eski Boztepe yolu.No:7/1Yeşilyurt/ Malatya
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MALATYA ARAÇ BAKIM SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ


Elazığ Depo Müdürlüğünde kullanılmak üzere 01052020 tarihinden 31122020 tarihleri arası 8 ay süre ile yakıt hariç 1 adet Pikap 4+1 ( Çift kabin 4x2 ) 2 şoförlü Araç kiralama hizmet alım işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/182139

1-İdarenin

a) Adresi : İnönü Mahallesi İstasyon Cad Eski Boztepe yolu 7/1 44080 YEŞİLYURT/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 04222124800-71973 - 4221216498
c) Elektronik Posta Adresi : muzafferkoc@tcddtasimacilik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Elazığ Depo Müdürlüğünde kullanılmak üzere 01.05.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihleri arası 8 ay süre ile yakıt hariç 1 adet Pikap 4+1( Çift kabin 4x2 ) 2 şoförlü Araç kiralama hizmet alım işi KISMİ ZAMANLI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Elazığ Depo müdürlüğü
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.05.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TCDD TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ.(Toplantı salonu)İnönü Mahallesi İstasyon Caddesi Eski Boztepe yolu.No:7/1Yeşilyurt/ Malatya
b) Tarihi ve saati : 13.04.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhaleye katılan firmalardan Pikap için K1 yetki belgesi istenecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel sektörde yapılan her türlü Personel taşıyıcılığı ile araç kiralama işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İnönü Mahallesi İstasyon Cad Eski Boztepe yolu 7/1 44080 YEŞİLYURT/MALATYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR