TEMSAN - TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ A.Ş.

Araç kiralama (personel taşıma) hizmeti alınacaktır

TEMSAN - TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01049273
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Semt-Mahalle : ÇAMLICA MAH. / DEMETEVLER
Yayınlandığı Gazeteler

GÜÇLÜ ANADOLU 12.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/428707
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Genel Müdürlük ve Ankara İşletme Müdürlüğünün Personel Taşıma Hizmet Alımı ; 12 Araçla 01/01/2020 - 31/12/2020 tarihleri arasında ( Araç Başı 251 sefer ) personel taşıma işinin yaptırılmasıdır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
TEMSAN A.Ş. Çamlıca Mah. 145. Cad. No:16 Yenimahalle / ANKARA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.09.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Temsan Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah. 145. Cad. No: 16 Yenimahalle / ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/428707

1-İdarenin

a) Adresi : Çamlıca Mah. 145. Sok. No: 16 06370 Macunköy YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123975575 - 3123975573
c) Elektronik Posta Adresi : temsan@temsan.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Genel Müdürlük ve Ankara İşletme Müdürlüğünün Personel Taşıma Hizmet Alımı ; 12 Araçla 01/01/2020 - 31/12/2020 tarihleri arasında ( Araç Başı 251 sefer ) personel taşıma işinin yaptırılmasıdır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : TEMSAN A.Ş. Çamlıca Mah. 145. Cad. No:16 Yenimahalle / ANKARA
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Temsan Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah. 145. Cad. No: 16 Yenimahalle / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 30.09.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
12 adet Servis aracının % 40'u ( 5 adet servis) firmanın özmalı olacaktır . % 40 özmalı olduğuna ilişkin ruhsatlar, sigorta poliçeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Servis Aracı İzin belgeleri, ticari taşıt tanıtma kartları, ayrıca ruhsatların demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı, yada yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ( SMMM) raporuda teklif zarfında sunulacak, Araçlarla ilgili özellikler ve aranacak şartlar teknik şartnamenin 6.1 maddesinde belirtilmiştir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak yurtiçi ve yurt dışında minibüs, midibüs ve otobüs vb. araçlar ile personel taşımacılığı ve servis hizmetleri işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Temsan Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah. 145. Cad. No: 16 Yenimahalle / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR