KOÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Asansör bakım ve onarım hizmeti alınacaktır

KOÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01146278
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 06.03.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Satınalma Direktörlüğü
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Asansör Bakım ve Revizyon İşlemleri İhalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Satınalma ve İşletme Direktörlüğü Toplantı Odası
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜYLE ASANSÖR BAKIM VE REVİZYON İŞLEMLERİ ALIMI İLANI

Aşağıda belirtilen iş Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği'nin 16. maddesine göre açık ihale usulüyle ihale edilecektir.
1.Üniversitenin;
1.1.İhaleye çıkan birimi: Satınalma Direktörlüğü
1.2.Telefon ve faks numarası:02123381000–02123381865
1.3.Adresi:Rumelifeneri Yolu, 34450, Sarıyer/İst.
1.4.İlgili personelinin adı ve elektronik posta adresi:Velat Deniz – vdeniz@ku.edu.tr
2.İhale konusu hizmetin;
2.1. Adı:Asansör Bakım ve Revizyon İşlemleri İhalesi
2.2.Niteliği, miktarı ve türü:Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
2.3.Yapılacağı yer:Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü ve Batı Kampüsü
2.4.Süresi:Sözleşme akdedilmesinden itibaren 4 hafta içerisinde
3.İhalenin;
3.1.Numarası:TK-48
3.2.Usulü:Açık ihale
3.3.Yapılacağı yer: Satınalma ve İşletme Direktörlüğü Toplantı Odası
3.4.Tarih ve saati (son teklif verme tarih ve saati):13.03.2020 – 10.00
3.5.İhale dokümanının görülebileceği adres ve internet adresi:Üniversitenin 1. maddede belirtilen adresi www.ku.edu.tr Ana Sayfasında “İhaleler” sekmesinden ulaşılabilir
4.İstenilen belgeler:
4.1.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, imza beyannamesi veya vekaletname.
4.2.Mevzuatı uyarınca kayıtlı olması gereken kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşuna kayıt belgesi
4.3.Vergi mükellefi olduğuna dair belge. (Ortak girişimlerde tüm ortaklar için verilmesi gerekir.)
4.4.İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.
4.5.Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve/veya vergi borcu olmadığına dair belgeler. (Gerekli açıklama İdari Şartnamededir.)
4.6.Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak durumda olunmadığına dair belgeler.
4.7.Bu ilandan geriye doğru son beş yıl içinde veya ihale tarihine kadar geçici veya kesin kabulü tamamlanmış hizmet işleriyle ilgili iş deneyim belgeleri.
4.8.İş hacmine ilişkin belgeler: İsteklinin; (a) Bilançosu, bilanço yayınlama zorunluluğu olan istekliler için yayınlanması zorunlu bilanço, bilanço yoksa eşdeğer belgeler [*]; (b) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu [*]; (c) Taahhüdü altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren faturaları [**]; (ç) Hizmet işleriyle ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.
[*]İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olmalıdır.
[**]İhalenin yapıldığı yıla ve bundan bir önceki yıla ait olmalıdır.
4.9.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler: İsteklinin; (a) Cari oranının (Cari oran = Dönen varlıklar / Bir yıldan kısa vadeli borçlar) en az 0,75; (b) Öz kaynak oranının (Öz kaynak oranı = Öz kaynaklar / Toplam aktif) en az 0,15; (c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu gösteren bilançosu, bilanço yayınlama zorunluluğu olan istekliler için yayınlanması zorunlu bilanço, bilanço yoksa eşdeğer belgeler. Belgeler ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olmalıdır.
4.10.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak İdari Şartnamede belirtilen belgeler ile kalite belgeleri.
4.11.İdari Şartnamede belirtilen diğer belgeler.
4.12.İş ortaklığı olarak teklif verecekler için: (a) Her bir ortak için, yukarıda ve İdari Şartnamede belirtilen belgeler; (b) İdari Şartnamenin ekinde yer verilen yer verilmiş forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
5.İhale dokümanı, md. 3.5’te belirtilen adreste ve internet adresinde görülebilir. Teklif verilebilmesi için dokümanın satın alınması zorunludur. Doküman posta yoluyla veya internet üzerinden satılmaz, bedeli ihale numarası belirtilerek aşağıda gösterilen banka hesabına yatırılıp dekontu Satınalma Direktörlüğüne ibraz edilerek satın alınabilir. Doküman bedeli 50 TRY’dir.
6.Teklifler ihale tarih ve saatine kadar bu ilanın 1. maddesinde belirtilen adrese veya ihale tarih ve saatinde ihale komisyonuna verilmelidir.
7.Teklif için istenen geçici teminat teklif edilen bedelin en az %3’üdür, İdari Şartnamede belirtilen şekilde teminat mektubu olarak verilebilir veya aşağıda gösterilen banka hesabına ihale numarası belirtilerek yatırılabilir, diğer hususlar İdari Şartnamede düzenlenmiştir.
8.İlgili banka hesabı: Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şubesi IBAN:TR580006701000000057498132

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR