KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bakım ve onarım hizmeti alınacaktır

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01132739
Şehir : İstanbul / Küçükçekmece
Yayınlandığı Gazeteler

AYRINTILI HABER 15.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/22906
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 KISIMLI MUHTELİF BAKIM İŞİ (UPS CİHAZLARI, HABERLEŞME VE GÖRÜNTÜLEME, ASANSÖRLERİ, YÜRÜYEN MERDİVENLERİ, ELEKTRİK PROJESİ SORUMLULUĞU VE TRAFO PERİYODİK BAKIMI, DIŞ CEPHE ULAŞIM ÜNİTESİ, KAZAN, KOMBİ VE BRÜLÖR BAKIMLARI, JENERATÖR)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.03.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı 1. Kat Encümen Toplantı Salonu Halkalı Merkez Mah.Turgut Özal Bulvarı No: 10 Küçükçekmece/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


MUHTELİF BAKIM ONARIM HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/22906

1-İdarenin

a) Adresi : HALKALI MERKEZ MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI NO :10 34620 HALKALI KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124444360 - 2124110789
c) Elektronik Posta Adresi : destektakip@kucukcekmece.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 KISIMLI MUHTELİF BAKIM İŞİ (UPS CİHAZLARI, HABERLEŞME VE GÖRÜNTÜLEME, ASANSÖRLERİ, YÜRÜYEN MERDİVENLERİ, ELEKTRİK PROJESİ SORUMLULUĞU VE TRAFO PERİYODİK BAKIMI, DIŞ CEPHE ULAŞIM ÜNİTESİ, KAZAN, KOMBİ VE BRÜLÖR BAKIMLARI, JENERATÖR)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İstanbul İli Küçükçekmece Belediye Başkanlığına bağlı Hizmet Binaları
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.04.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı 1. Kat Encümen Toplantı Salonu Halkalı Merkez Mah.Turgut Özal Bulvarı No: 10 Küçükçekmece/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 09.03.2020 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Söz konusu iş kapsamında 4. Kısım Belediye Hizmet binaları Asansörleri, Yürüyen Merdivenleri ve Engelli Platformları 2020 yılı Periyodik Bakım Hizmet Alımı İşi için teklif verilmesi durumunda istekliler tarafından Sanayi Sicil Belgesi veya Kapasite Raporu veya İmalat yeterlilik belgelerinden herhangi birini sunmaları zorunludur.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
Söz konusu iş kapsamında 4. Kısım Belediye Hizmet binaları Asansörleri, Yürüyen Merdivenleri ve Engelli Platformları 2020 yılı Periyodik Bakım Hizmet Alımı İşi için teklif verilmesi durumunda istekliler tarafından TS-12555 Yetkili Servisler- Asansör Bakım Servisleri- Kurallar Standardına uygun Hizmet veren (Elektrik ve Hidrolik Asansörler için) Hizmet yeterlilik belgesini sunmaları zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İstekliler tarafından sunulacak teklif zarfında;
2. Kısım IP TELEFON SANTRALİ, CALL CENTER, SES KAYIT SİSTEMİ VE FAKS SERVER SİSTEMİ İLE YEDEKLEME ÜNİTESİNİN BU SİSTEMLERE AİT PARÇALARIN 2020 YILI SERVİS BAKIM İŞLERİ VE TEKNİK DESTEK ALIMI İŞİ kapsamında santral sistemlerine ait işler benzer olarak kabul edilecektir.
3. Kısım BELEDİYE MERKEZ IP KAMERA SİSTEMİ 2020 YILI BAKIM HİZMET İŞİ kapsamında kamera ve görüntüleme bakım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
İşin 2.ve 3. kısımları için teklif verilmesi durumunda istekli yukarıda teklif vereceği herbir iş kısımı için ilgili iş deneyim belgelerini sunmaları zorunludur.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Halkalı Merkez Mah.Turgut Özal Bulvarı No: 10 Küçükçekmece/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR