AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Bakım ve onarım hizmeti alınacaktır

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01163102
Şehir : Antalya / Kepez
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA SON HABER 05.05.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ANTALYA İLİ ALANYA ,GAZİPAŞA VE GÜNDOĞMUŞ İLÇELERİ YAYLALAR ELEKTRİK ŞEBEKESİ BAKIM ONARIM İŞİ
İşin Yapılacağı Yer
:
ANTALYA İLİ ALANYA ,GAZİPAŞA VE GÜNDOĞMUŞ İLÇELERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.05.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akdeniz EDAŞ Genel Müdürlüğü Göksu Mah.Serik cad.No:15 Kepez -ANTALYA
İhale Usulü
:
Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
AG-OG ELEKTRİK ŞEBEKESİ BAKIM ONARIM İŞLERİ


Açık İhale Usulü İhale Edilecektir.
Şirketimiz sorumluluk sahasında bulunan, aşağıda belirtilen AG-OG Elektrik Şebekesi Bakım Onarım işleri Açık ihale usulü ihale edilecektir.

GRUP NO İŞİN ADI KEŞİF BEDELİ (TL)
AKDENİZ -2020-Bakım Onarım-03 ANTALYA İLİ ALANYA ,GAZİPAŞA VE GÜNDOĞMUŞ İLÇELERİ YAYLALAR ELEKTRİK ŞEBEKESİ BAKIM ONARIM İŞİ 2.285.483,07

1-Şirketin:

  1. Adresi
Göksu mah.Serik cad.No:15 Kepez -ANTALYA
  1. Tel
  2. Fax
0 242 339 55 55
0 242 339 51 01
  1. Elektronik Posta Adresi
  2. Kayıtlı Elektronik Posta
Gokhan.turktemel@akdenizedas.com.tr
akdenizedas.satinalma@hs02.kep.tr

2-İhale Konusu Yapım İşinin:

  1. İşin Yapılacağı Yer
Antalya İli Alanya,Gazipaşa ve Gündoğmuş ilçeleri
  1. İşin Süresi
60 gün
  1. İhalenin Yapılacağı Yer
Akdeniz EDAŞ Genel Müdürlüğü Göksu Mah.Serik cad.No:15 Kepez -ANTALYA
  1. İhale Tarih ve Saati
15.05.2020 Cuma Günü Saat:10:30

3-İhaleye Katılma Şartları ve İstenen belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde uygulanacak Kriterler:
3.1 İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler:
3.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
3.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
3.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
3.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
3.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
3.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
3.1.3 Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge,
3.1.4 Teklif edilen bedelin %5’inden az olmamak kaydı ile kendi belirleyeceği oranda geçici teminat verilecektir. Geçici Teminatın süresi teklif geçerlilik tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim gününden az olamaz . Geçici Teminat Nakit veya Teminat Mektubu olarak verilebilir .
3.1.5 İhale konusu işte alt yüklenici çalıştıramaz
3.2 Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin belgelerin ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
3.2.1 Teklif edilen bedelin %100’ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit veya teminat kredisini yada serbest mevduatını gösterir banka referans mektubunu teklif ile birlikte verecektir.
3.2.2 Teklif sahibinin, ihale tarihi itibariyle yapılandırılmış olsa bile SGK pirim borcu , Vergi Borcunun Bulunmaması mesleki faaliyetlerinden dolayı kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmemiş olduğunu belgeleyen İhale durum belgesi sunulacaktır.
3.2.3 İstekli 2017 ve 2018 yıllarına ait bilançosunu veya, Serbest Muhasebeci, Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen eşdeğer belgeyi teklif ile birlikte verecektir
İsteklinin, 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve gelir tablolarının, bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlar tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak denetlenmiş olduğunu gösteren raporu sunması zorunludur.
3.2.4 İş hacmini gösteren Belgeler:
İstekli 2017 ve 2018 yıllarına ait olmak üzere Teklif ettiği bedelin en az 5 katı kadar toplam ortalama yıllık ciroya sahip olduğunu gösterir belgeleri SMM veya YMM onaylı olarak sunulacaktır.
3.3 Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin belge ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
3.3.1 İş deneyim Belgeleri:
Kamu Kurumları tarafından hazırlanan İş Deneyim Belgeleri, İş deneyim belgesi olmayan ve Özel Sektörde iş yapmış olan İstekliler İş Deneyim Belgesi yerine, onaylı Sözleşme ve Kesin Kabul Tutanağı ile sözleşme kapsamında kesilen faturaların SMM veya YMM onaylı suretlerini ya da İş Deneyim Belgesi Formatında İş Deneyim Referans Belgesini sunacaklardır.
İş deneyim belgesinin tutarı, Teklif Sahibinin son 5 (Beş) yıl içerisinde tek sözleşmeye bağlı olarak bitirdiği işe ilişkin olarak teklif bedelinin % 90’ından az olmayacaktır.
Benzer iş olarak,
Enerji İletim ve Dağıtım Havai Hatları bakım onarım , Küçük Ek Tesisler yapımı , ve AG-OG Elektrik Tesis işleri benzer iş olarak kabul edilir.
3.4 Personel Durumuna İlişkin Yeterliliğe esas olan belgeler:
Teklif verilen işe ilişkin Teknik Personel Taahhütnamesi verilecektir.
3.5 Makine Teçhizat ve diğer ekipmanlara ilişkin Yeterlilik Kriterleri:
Teklif verilen işe ilişkin Makina Teçhizat Taahhütnamesi verilecektir.
3.6. Kalite Belgesi ile ilgili yeterlilik kriteri

ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetimi Sistemi, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Kalite ve Standarda İlişkin Belgelerin Sunuluş Şekli:
“Yönetim sistemlerinin yeterliğine ilişkin belgelerin (ISO 9001:2015- ISO 14001:2015- ISO 27001:2013 – OHSAS 18001:2007) Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu [belgenin/belgelerin] ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.’’
4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
5- İhalemize katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler talebiniz halinde, Kayıtlı Elektronik Posta, İadeli Taahhütlü Posta ile gönderilecek olup, yada imza karşılığı yetkilendireceğiniz kişiye Akdeniz EDAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğünde elden teslim edilecektir.
6- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdeniz EDAŞ Genel Müdürlüğü Göksu Mah.Serik cad.No:15 Kepez –ANTALYA Satınalma Müdürlüğü adresine elden teslim edileceği gibi aynı adrese posta ile de gönderilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
7- İhaleye İş ortaklığı ve Konsorsiyum olarak teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR