SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Basım, tanıtım ve duyuru hizmeti alınacaktır

SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01041501
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Yayınlandığı Gazeteler

ÖNCE VATAN 23.08.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/400472
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Kişileştirlmiş Eğitim Seti (Dijtal+Kitap+Sınav) 7 Sınıf ADET 38 2 Kişileştirlmiş Eğitim Seti (Dijtal+Kitap+Sınav) 8 Sınıf ADET 135 3 Kişileştirlmiş Eğitim Seti (Dijtal+Kitap+Sınav) 12 Sınıf ADET 238 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Sarıyer Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Sarıyer Destek Eğitim Kursu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.09.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Pınar Mah. Günyüzü Cad. No:2 Sarıyer /İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BASIM, TANITIM VE DUYURU HİZMETİ ALINACAKTIR

SARIYER BELEDİYESİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Sarıyer Belediyesi Destek Eğitim Kursu 2019-2020 Eğitim öğretim Yılı Birinci Yarı Yıl Basılı ve Dijital Ders Materyalleri Temini hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/400472

1-İdarenin

a) Adresi : Pınar Mahallesi Günyüzü Caddesi No:2 A Blok Kat:1 Maslak SARIYER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123384052 - 2123384053
c) Elektronik Posta Adresi : arge@sariyer.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kişileştirlmiş Eğitim Seti (Dijtal+Kitap+Sınav) 7 Sınıf ADET 38 2 Kişileştirlmiş Eğitim Seti (Dijtal+Kitap+Sınav) 8 Sınıf ADET 135 3 Kişileştirlmiş Eğitim Seti (Dijtal+Kitap+Sınav) 12 Sınıf ADET 238
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Sarıyer Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Sarıyer Destek Eğitim Kursu
c) Süresi : İşe başlama tarihi 30.09.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Pınar Mah. Günyüzü Cad. No:2 Sarıyer /İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 06.09.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sarıyer Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR