DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Dane mısır ve ayçiçeği hasadı yaptırılacaktır

DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01191237
Şehir : Muğla / Dalaman
Yayınlandığı Gazeteler

DALAMAN 15.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2020 yılı çalışma döneminde gerçekleştirilecek 1.nci ve 2.nci ürün dane mısır ile ayçiçeği hasadı yaptırılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.07.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü Dalaman/MUĞLA
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DANE MISIR VE AYÇİÇEĞİ HASADI YAPTIRILACAKTIR.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI DANE MISIR VE AYÇİÇEĞİ HASADI
HİZMET ALIM İŞİNE AİT İLAN METNİDİR.

1. İdarenin;

a) Adı...................................................: Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü
b) Adresi………….……………………………..……..….: Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü Dalaman/MUĞLA
c) Telefon ve Faks Numarası....................: 0.252.6923720 - 0.252.6925229
d) Elektronik Posta Adresi………….……………..: dalaman@tigem.gov.tr

2-Alım konusu hizmetin;

a) Adı İdaremizce 2020 yılı çalışma döneminde gerçekleştirilecek 1.nci ve 2.nci ürün dane mısır ile ayçiçeği hasadı yaptırılacaktır.
b) (Fiziki) Miktarı ve Türü 1) Ayçiçeği Hasadı……………………………..…: 3.777 Dekar
2) 1.nci Ürün Dane Mısır Hasadı…………….: 700 Dekar
3) 2.nci Ürün Dane Mısır Hasadı…………….: 1.200 Dekar
c) Yapılacağı Yer Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü Dalaman/MUĞLA
“İdareye ait 1.nci ve 2.nci ürün dane mısır ile ayçiçeği ekiliş alanları.”
d) Hizmete Ait Diğer Bilgiler İhale konusu işlerin yapılış şekli ayrıntılı olarak teknik şartnamede belirtilmiştir.

3- Alım Usulüne İlişkin Bilgiler

a) Alım Usulü Kapalı Teklif
b) Alımın Yapılacağı Adres Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü Dalaman/MUĞLA
c) Teklif Verme Tarihi 28.07.2020
d) Teklif Verme Saati 14.00

4.Hizmet Alım İşine Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a)Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,
f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.2.1. İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ile sosyal güvenlik kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.
4.2.2.İhale konusu işin yürütülmesine yetecek miktarda biçerdövere sahip olduğunun belgelenmesi veya kira sözleşmesini, çalıştıracağı biçerdöverlerin sayısını, markasını, modelini ve teknik özelliklerini belirten belge ibraz edilmesi veya işin yürütülmesi esnasında istenilen miktarda ve evsafta biçerdöver çalıştıracağına dair noter taahhütnamesi verecektir.
Ekli teknik şartnamede 3.777 Dekar Ayçiçeği hasadı için ortalama 12,5 da/h iş kapasiteli 3 adet, 700 Dekar 1.Ürün Dane Mısır için ortalama 10 da/h iş kapasiteli (Paletli istenirse 7,5 da/h) 1 adet, 1.200 Dekar 2.Ürün Dane Mısır için ortalama 10 da/h iş kapasiteli (Paletli istenirse 7,5 da/h) 2 adet beş (5) sarsaklı ve en az 2014 model veya üstü biçerdöver istenmektedir.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (4.1.b) ve (4.2.1.) maddesinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5.1.Teklifler 28.07.2020 Salı günü saat 14.00’ e kadar Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
5.2. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, 28.07.2020 tarihinden itibaren en az otuz (30) takvim günü olmalıdır.
5.3. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
5.4. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Bu ihalede kısım sayısı (3)’dür.
6. Bu iş 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR