ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Danışmanlık hizmeti alımı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00958945
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU''DA BUGÜN 07.03.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/107677
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Adet Yaban Hayatı Projesi, Biyolojik Çeşitlilik Projesi , 2873 Sayılı Kanun Kapsamında Korunan Alanlarda Amenajman Planı Yapılması Projesi, Korunan Alanlarda Eylem Planları İzlenmesi Projesi, Tabiat Turizmi Master Planları Projesi
İşin Yapılacağı Yer
:
Konya ili Merkez ve İlçeleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.03.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tarım ve Orman Bakanlığı 8.Bölge Müdürlüğü - Toprak Sarnıç Mahallesi Eski Meram Caddesi No:1 Meram/KONYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KONYA İLİNDE YÜRÜTÜLECEK YABAN HAYATI PROJESİ, BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK PROJESİ, 2873 SAYILI MİLLİ PARKLAR KANUNU VE SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PROJELERE İLİŞKİN DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ

KONYA DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Konya ilinde Yürütülecek Yaban Hayatı Projesi, Biyolojik Çeşitlilik Projesi, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği Kapsamında Korunan Alanlarda Yapılacak Projelere İlişkin Danışmanlık Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/107677
1-İdarenin

a) Adresi : TOPRAK SARNIÇ MAH. MERAM ESKİ YOL 1 42090 MERAM MERAM/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323226872 - 3323216171
c) Elektronik Posta Adresi : konya.dkmp@tarimorman.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 Adet Yaban Hayatı Projesi, Biyolojik Çeşitlilik Projesi , 2873 Sayılı Kanun Kapsamında Korunan Alanlarda Amenajman Planı Yapılması Projesi, Korunan Alanlarda Eylem Planları İzlenmesi Projesi, Tabiat Turizmi Master Planları Projesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Konya ili Merkez ve İlçeleri
c) Süresi : İşe başlama tarihi 15.04.2019, işin bitiş tarihi 15.12.2019
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Tarım ve Orman Bakanlığı 8.Bölge Müdürlüğü - Toprak Sarnıç Mahallesi Eski Meram Caddesi No:1 Meram/KONYA
b) Tarihi ve saati : 29.03.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekli Serbest ormancılık büro ve şirketin; ihale konusu işin yerine getirilmesi için, İlgili ihale yönetmeliğinde belirtilen 8Sicil, İzin, Ruhsat vb.) belgelrin karşılığı ve ihale tarihinde büro ve şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı kanunun 4. ve 5. maddelerinde orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasından alınmış "Serbest Ormancılık / Orman Ürünleri / Büro ve Şirket Oda Tescil Belgesi ile 5531 sayılı kanuna ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi" nin ihale dosyasında sunulması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Yaban Hayatı Sahalarında /Milli Parklar ve Tabiat Parlarında/ Sulak alanlarda herhangi bir çalışma yapmış olmak, Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Çalışmalarına katılmış olmak, Orman Amenajman Planı Hazırlama ve herhangi bir Ormancılık faaliyetlerinde çalışmış olmak yada Orman Genel Müdürlüğü ve/veya Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünce verilen işlerde çalışmış olmak.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tarım ve Orman Bakanlığı 8.Bölge Müdürlüğü-Konya Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı 8.Bölge Müdürlüğü-Konya Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR