KOZAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Danışmanlık hizmeti alınacaktır

KOZAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/109758
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
675,0 Hektar Alanda Genç Meşçere Bakımı Çalışmalarında İşaretleme işi Yapılması için Orman Mühendisi Danışmanlık Hizmet Alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.03.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kozan Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu Şevkiye Mah. Adana Cad. no:90/2 Kozan/ ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOZAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME ŞEFLİKLERİNDE GENÇ MEŞCERE BAKIM ÇALIŞMALARINDA İŞARETLEME İŞİ YAPILMASI AMACIYLA ORMAN MÜHENDİSİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KOZAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kozan Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Şefliklerinde Genç Meşcere Bakım Çalışmalarında İşaretleme İşi Yapılması Amacıyla Orman Mühendisi Danışmanlık Hizmeti Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/109758

1-İdarenin

a) Adresi : KOZAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ŞEVKİYE MAHALLESİ ADANA CADDESİ 90/2 01500 ADANA YOLU ÜZERİ KOZAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3225158333 - 3225158337
c) Elektronik Posta Adresi : mustafacelen@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 675,0 Hektar Alanda Genç Meşçere Bakımı Çalışmalarında İşaretleme işi Yapılması için Orman Mühendisi Danışmanlık Hizmet Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kozan orman işletme müdürlüğü Kozan, Akçalı, Acaryayla, Akdam, İmamoğlu Meydan, Horzum işletme şeflikleri muhtelif bölmerinde
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 5(BEŞ) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kozan Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu Şevkiye Mah. Adana Cad. no:90/2 Kozan/ ADANA
b) Tarihi ve saati : 21.03.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
“İhale konusu iş 29/06/2006 tarihli ve 5531 sayılı "Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun"un 4'üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamına giren Orman Mühendisleri ile Orman Yüksek Mühendislerinin mesleki faaliyet konularından olması, bu işin 5531 sayılı kanunun 5.maddesine göre Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen Danışmanlık Hizmet Sunucuları Orman Mühendisi ve Orman Yüksek Mühendisi unvanlı meslek gruplarının hak ve yetkisinde bulunması, bu meslek mensuplarının 5531 sayılı kanunun 7'nci ve 8'inci maddelerine dayanarak yürürlüğe konulan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” 12'nci ve 13'üncü maddelerine göre kurdukları, Orman Mühendisleri Odasından Tescilli, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büroları, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Şirketleri nin iştigal sahalarına girmektedir. İhale dokümanları hazırlanırken bu hususların dikkate alınması yasal zorunluluktur. Buna göre isteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler olarak;
-Gerçek Kişi Olması halinde;
a) Gerçek Kişinin Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Bürosu Sahibi ve Ortakları olmak şartı ile ilk ilan tarihinin yada ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda Orman Mühendisleri Odasından alınmış ve ihale konusu iş için düzenlenmiş “Oda Kayıt Belgesi”,
b) Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Bürosu Tescil Belgesi veya Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık ve/veya Orman Ürünleri Ortaklık Bürosu Tescil Belgesi,
c) Bu büroların Orman Mühendisi veya Orman Yüksek Mühendisi unvanlı sahibi / sahipleri veya Oda Çalışanlar listesine kayıtlı büroda çalışanlarında en az bir Orman Mühendisinin, 5531 sayılı Kanuna göre ihale konusu işin uzmanı olduğunu gösteren ve ihale konusu iş için düzenlenmiş ”Oda Kayıt Belgesi”,
-Tüzel Kişi Olması Halinde;
a) Tüzel Kişinin Orman Mühendisleri Odasından tescilli “Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Şirketi” veya “Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık ve/veya Orman Ürünleri Ortaklık Şirketi” olmak koşulu ile mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan tarihinin yada ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel Kişiliğin Odaya Kayıtlı olduğunu gösterir “Oda Kayıt Belgesi”,
b) Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Şirketi Tescil Belgesi, Serbest / Serbest Yeminli Ormancılık ve Orman Ürünleri Şirketi Tescil Belgesi,
c) Bu şirketlerin, Orman Mühendisi veya Orman Yüksek Mühendisi unvanlı meslek mensubu ortakları veya oda çalışanlar listesine kayıtlı şirket çalışanlarından en az bir orman mühendisinin 5531 sayılı kanuna göre ihale konusu işin uzmanı olduğunu gösteren ve ihale konusu iş için düzenlenmiş “Oda Kayıt Belgesi”

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Yurt içinde veya Yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında 5531 sayılı kanunun 4. Maddesindeki Orman mühendislerinin faaliyet konuları kapsamındaki Orman Mühendisliği Hizmetleri.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kozan Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi Kat:2 Oda No:105 Şevkiye Mah. Adana Cad. no:90/2 Kozan/ ADANA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kozan Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi Kat:2 oda no 105 Şevkiye Mah. Adana Cad. no:90/2 Kozan/ ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (yetmiş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Formun Altı


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR