BURSA KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Etüd proje hizmeti alınacaktır

BURSA KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01053833
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

BALIKESİR BİRLİK 20.09.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/449162
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 Adet Tarihi Köprüye ait Restorasyon Uygulama ve Mühendislik Hizmetleri Projelerinin hazırlanması İşi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu 152 Evler Mah.Ankara Yolu Cad. No:286 16330 Duaçınarı/Yıldırım/BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-14.BÖLGE BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası : 2019/449162
İşin Adı : Balıkesir İli, Balya İlçesindeki Tarihi Tabakhane Köprüsü, Bandırma İlçesindeki Tarihi Güzelce Köprüsü, Merkez İlçesindeki Değirmenboğazı Köprüsü ile Gönen İlçesindeki Tarihi Güvercinli Köprüsünün Restorasyon Uygulama Projelerinin Hazırlatılması İşi
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : 152 Evler Mah.Ankara Yolu Cad. No:286 16330 Duaçınarı/ Yıldırım/ BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2242816000 - 2242816083
c) Elektronik posta adresi : bol14@kgm.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Adet Tarihi Köprüye ait Restorasyon Uygulama ve Mühendislik Hizmetleri Projelerinin hazırlanması İşi
b) Yapılacağı Yer : Balıkesir İli Balya İlçesi (Tarihi Tabakhane Köprüsü), Bandırma İlçesi (Tarihi Güzelce Köprüsü), Merkez İlçesi (Değirmenboğazı Köprüsü) ve Gönen İlçesi (Tarihi Güvercinli Köprüsü)
c) Süresi : Yer tesliminden itibaren 720 (yediyüzyirmi) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu 152 Evler Mah.Ankara Yolu Cad. No:286 16330 Duaçınarı/Yıldırım/BURSA
b) Tarihi ve saati : 10.10.2019 - 10:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.5 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş Deneyim Belgeleri
İş deneyim olarak istekli teklif edilen bedelin % 50’si oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulması zorunludur.
4.3.2. Personel durumuna ilişkin belgeler
a) Anahtar Teknik Personel;
Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri
1 Adet Proje Müdürü Y. Mimar / Mimar En az 5 yıl deneyimli
En az 5 yıl deneyimli ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması şartıyla; 1 Adet Mimar/Y.Mimar Anahtar Teknik Personel olarak istenmektedir.
Bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.
Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mesleki deneyim süresinin tevsik edilmesi zorunludur.
Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.
Anahtar teknik personel olarak bildirilen mimar ve mühendisler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.
Anahtar Teknik Personelin sadece teklif veren istekli bünyesinde çalışıyor olması zorunludur. Başka bir istekli bünyesinde çalıştığının tespit edilmesi durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
b) Teknik Personel;
İhale konusu iş için aşağıda belirtilen elemanlara ilişkin Teknik Personel Taahhütnamesinin verilmesi zorunludur.
Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri
1 Adet Proje Şefi *Rest. Uzm.Yük.Mimar/Mimar ( En az 5 yıl deneyimli )
1 Adet (---) *İnş.Yük.Müh./İnş.Müh ( En az 5 yıl deneyimli )
1 Adet (---) Sanat Tarihçisi ( Konusunda En az 5 yıl deneyimli )
(*)İhale ilan tarihinden en az 5 yıl önce restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış olması veya miktarı ve oranına bakılmaksızın restorasyon konusunda iş deneyim belgesine sahip olması gerekmektedir.
Danışman olarak (ücretleri yüklenici tarafından karşılanmak üzere) ; Restorasyon projesi çalışmaları esnasında Bölge müdürlüğümüzün uygun gördüğü, konusunda uzman akademisyen, arkeolog ve malzeme bilimcilerden görüş alınacaktır.
Bu teknik elemanlardan ; Mimar ve İnşaat Mühendisi ihale ilan tarihinden önce en az beş yıl deneyimli olması zorunlu olup, konuya ilişkin miktarına ve oranına bakmaksızın iş deneyim belgesi sahibi olması veya ihale ilan tarihinden en az beş yıl önce bu konuda yüksek lisans yapmış olması şartı aranır. Sanat Tarihçisi ise en az beş yıl deneyimli olması yeterlidir.
Bu personellerin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, tevsik edilir.
Taahhüt teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mesleki deneyim süresinin tevsik edilmesi zorunludur.”
Bu kapsamdaki teknik personel için Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi yeterlidir. (Standart Form KTB 42/H). İhale üzerinde kalan isteklinin, taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur.
İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak I. Grup Eski Eser olarak tescillenmiş olan kültür varlıklarının Koruma Bölge Kurulunca onaylanmış, Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projeleri hazırlamış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir. İsteklilerin;
Benzer iş olarak sunulan esere ait Tescil Kararı,
Söz konusu eserin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin uygun bulunduğuna dair Koruma Bölge Kurulu Kararını da sunmaları zorunludur.
İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur.
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00 TL [İkiyüzelli] Türk Lirası karşılığı Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği 152.Evler Mah. Ankara Yolu Cad.No:286 Duaçınarı-Yıldırım / BURSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği 152.Evler Mah. Ankara Yolu Cad.No:286 Duaçınarı-Yıldırım / BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.
15- İsteklilerin kendisi veya noter onaylı vekâletnameyi haiz yetkili temsilcilerinin ihale dokümanını ihale tarihinden en az üç gün önce satın almaları zorunludur. (İlgili yönetmelik madde 8)
16- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğü'nün Ziraat Bankası Bursa Şubesi TR560001000060372190505002 no.lu hesabına (işin adı veya ihale kayıt numarası ile birlikte istekli firmanın unvan bilgilerinin, vergi numarası veya T.C. Kimlik numarasının da sunacağı belgede yazması gerekmektedir. Yatırılacak teminat bedeli ihaleye teklif veren isteklinin hesabından veya Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğü’ne elden yatırılmalıdır. Teminat bedeli, ihale tarih ve saatinden önce teminat hesabına) yatırılması zorunludur ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR