İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) REKTÖRLÜĞÜ

Etüt Proje hizmeti ihale ilanı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.06.2016 10:00
İhale Usulü
:
4734 KİK, Belli İstekliler Arasında
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi : 7

Yasal Kapsam : 13 b/3

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 213.072,00 - 976.465,00

Ortak Alım : Hayır

Sınır Değer : İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına kadar

Personele Dayalı : Hayır - 12.06.2015 tarihi ile devreye giren yönetmelik sonrası gelen ilanlarda sadece sınır değer bilgisi için anlam ifade etmektedir.

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

İYTE FEN FAKÜLTESİ LABORATUVAR BİNASI MİMARİ, STATİK, ELEKTRİK VE MEKANİK TESİSAT PROJELERİ HAZIRLANMASI İŞİ hizmet alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20 nci maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/160210

1-İdarenin

a) Adresi : GÜLBAHÇE KAMPÜSÜ URLA/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası : 2327506150 - 2327506155

c) Elektronik Posta Adresi : yapiisleridb@iyte.edu.tr

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ön yeterlik konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :4000 M2 PROJE İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KAMPÜSÜ

c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 164(Yüzaltmışdört) gündür

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer : İYTE REKTÖRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI BİNASI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU KAT-1

b) Tarihi ve saati : 02.06.2016 10:00

4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde,kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru taihi ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlıolduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Ön yeterlik başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,

4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beşyıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 160.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

BSL-3 (Biyogüvenlik Seviye 3/Biosafety Level 3) teknik özelliklerine sahip laboratuvar tasarımı yapmak,

7.6.2.

Class-1000 ve Class 10.000 sınıfı temiz oda laboratuvarları tasarımı yapmak,

7.6.3.

Class-100.000 sınıfı bina projesi yapmak,

(7.6.1., 7.6.2. ve 7.6.3. maddelerinde belirtilen tasarım ve projelerin uygulamalarının yapılmış ve sertifikalarının alınmış olması gerekmektedir. 7.6.1., 7.6.2. ve 7.6.3. maddelerinin tümünün sağlanması yeterlik kriteri olarak değerlendirilecektir.)

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.Ön yeterlik dokümanı 50 TRY (Türk Lirası) ve ihale dokümanı 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İYTE REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÜLBAHÇE MAHALLESİ URLA - İZMİR adresinden satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

7. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İYTE REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

9. Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR