CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İletişim hizmeti alınacaktır

CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01130886
Şehir : İstanbul / Beşiktaş
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM ANADOLU 13.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/49051
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
16 kalem Çok noktadan çok noktaya 21 ay MPLS VPN ve internet Hizmet Alım işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.03.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası Beşiktaş İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLETİŞİM HİZMETİ ALINACAKTIR
TEKNİK UYGULAMA DAİRE BAŞKANLIĞI CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI


Çok noktadan çok noktaya MPLS VPN ve İnternet Hizmeti alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/49051

1-İdarenin

a) Adresi : Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi 34347 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122369000 - 0212 259 03 26
c) Elektronik Posta Adresi : semihcemre@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 16 kalem Çok noktadan çok noktaya 21 ay MPLS VPN ve internet Hizmet Alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Dolmabahçe Sarayı, Abraham Köşkü, Küçüksu Kasrı, Aynalıkavak Kasrı, Maslak Kasrı, Topkapı Sarayı, Yıldız Şale, Ihlamur Kasırları, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası, Milli Saraylar Lojmanı, Beykoz Kasrı, Ankara Palas, Beylerbeyi Sarayı
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.04.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2021


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası Beşiktaş İstanbul
b) Tarihi ve saati : 06.03.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Çok noktadan çok noktaya MPLS VPN ve İnternet Hizmeti Alımı ile ilgili kamu veya özel kurumlarda kurulumu tamamlanmış ve çalışır durumda örnek uygulamalar benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası Beşiktaş İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

47.1. İstekli, Bilgi teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından alt yapı işletmeciliği konusunda yetkilendirilmiş olacaktır. İstekli, almış olduğu lisansın bir nüshasını teklifi ile birlikte idareye sunacaktır. 47.2. İstekli, iş bu şartnamedeki tüm maddeleri ayrı ayrı (Okundu, Anlaşıldı, Kabul edildi.) şeklinde cevaplayacak, istenilen yerlerde gerekli açıklamayı da cevaba ekleyecektir. 47.3. İstekli, ilgili teknik personelinin kimlik bilgileri ile mobil telefon numarasını ve çağrı merkezinin sabit telefon numarası, e-posta adresi ve faks numarasını içeren iletişim bilgilerini teklifinde belirtecektir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR