BOZYAZI İLÇE DEVLET HASTANESİ

KİT karşılığı tıbbi cihaz hizmeti alınacaktır

BOZYAZI İLÇE DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01047502
Şehir : Mersin / Bozyazı
Yayınlandığı Gazeteler

BOZYAZI 11.09.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/422504
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yarı Otomatik Kit karşılığı idrar sitribi 15.000 test Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
BOZYAZI DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çopurlu Maha.Şehitler Cad.No:8 Bozyazı Mersin
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DEVLET HASTANESİ -BOZYAZI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

3 YILLIK KİT KARŞILIĞI YARI OTOMATİK İDRAR CİHAZI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/422504

1-İdarenin

a) Adresi : ÇOPURLU MAH. SEHITLER cAD. 8 BOZYAZI/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3248517001 - 3248515141
c) Elektronik Posta Adresi : mersindhs11@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yarı Otomatik Kit karşılığı idrar sitribi 15.000 test
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : BOZYAZI DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 36(otuz altı) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çopurlu Maha.Şehitler Cad.No:8 Bozyazı Mersin
b) Tarihi ve saati : 19.09.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1)Firma Teknik Şartnamede Özellikleri ve miktarları belirtilmiş olan Cihazlara uygun Cihazların Hangi Marka Model ve Tip Cihaz olduğunu belirterek şartname madddelerini sırasına göre tek tek Türkce olarak cevap veren Şartnameye uygunluk belgelerini mutlaka verecektir.Bu uygunluk belgesi ,Firmanın antetli Kağıdına yazılmış ve onaylanmış olmalıdır.Şartnameye uygunluk belgesinde verilen cevaplar firmanın vermiş olduğu orjinal döküman ,prospektüs veya katolog açıkca ve bu dökümanlar işaretlemeli ve ihale dosyasında sunulmalıdır.
2)Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 'nün 2018/26 Tıbbi Cihazlarla ilgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri Konulu genelgesine istinaden yüklenici tarafından kurulacak cihaz 10 yaşından büyük ve üretimden kalkmış olmayacaktır.Cihazların yaşı ,imalat tarihi,Seri numarası ve halen üretimde olduğuna dair belgeyi Kabul aşamasında Belgelendirilecektir.yaş faktörü sözleşme süresini kapsayacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde Yapılan Hertürlü Labaratuvar kiti (Kit karşılığı Cihaz Kullanma uygulaması)Alımı veya Tahlil Sonucu Karşılığı Labaratuvar Hizmet alımı işleri veya puan Karşılığı Cihaz temini Hizmet alımları Benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bozyazı Devlet Hastanesi Satın alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR