ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kit ve kit karşılığı cihaz satın alınacaktır

ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01158367
Şehir : Şanlıurfa
Yayınlandığı Gazeteler

YENİURFA 04.04.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/184683
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
59 kalem Kit Karşılığı Laboratuvar Cihaz Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (Baglarbasi Mah, Ipekyol cad, 63050 - Personel Hizmetleri ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Kat:2 Konferans Salonu) Haliliye / ŞANLIURFA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Kit Karşılığı Laboratuvar Cihaz Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/184683

1-İdarenin

a) Adresi

:

Bağlarbaşı Mah. ipekyol cad. 63050 HALİLİYE/ŞANLIURFA

b) Telefon ve faks numarası

:

4143187000 - 4143519447

c) Elektronik Posta Adresi

:

malihizmetler@sanliurfakhb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

59 kalem Kit Karşılığı Laboratuvar Cihaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 30 gün içersinde cihazların tüm kurulumları yapılarak sağlık tesisinin vereceği sipariş miktarı kadar kitler teslim edilerek işe başlanacaktır. Kitler Sağlık tesislerinin ihtiyacı doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğümüze Bağlı Suriye Görev Gücü, Resulayn ve Telabiyad Sağlık Tesislerine ihtiyacı doğrultusunda sipariş tarihinden itibaren 10 (On) gün içerisinde peyder pey teslimat yapılacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici, işin başlangıç tarihinde idarece gösterilen yere cihazın çalışabilmesi için gerekli tüm tesisatı çekerek cihazı çalışır duruma getirip, hastanenin ihtiyacı doğrultusunda kitlerin ve/veya sarf malzemelerin ilk teslimatını gerçekleştirecektir. Yüklenici, kalan kısımlar için sözleşme süresi içeresinde sağlık tesislerinin ihtiyacı doğrultusunda sipariş tarihinden itibaren 10 (On) gün içerisinde peyder pey teslimat yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (Baglarbasi Mah, Ipekyol cad, 63050 - Personel Hizmetleri ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Kat:2 Konferans Salonu) Haliliye / ŞANLIURFA

b) Tarihi ve saati

:

30.04.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında ise; İstekliler, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi” ne sahip olmalı ve bu belgeyi ihale teklif dosyasında sunmalıdırlar. Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında değil ise “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi” istenmeyecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında ise;
1- Teklif Edilen Ürünler İhale tarihi itibariyle TİTUBB veya ÜTS’de onaylı olmalıdır.
2-Teklif edilen ürünlere ait; ürün barkod numarasını içeren TİTUBB veya ÜTS çıktısı,
3-Teklif edilen ürünlere ait; firma tanımlayıcı barkod numarasını içeren TİTUBB veya ÜTS çıktısı,
4-Teklif veren istekli bayi ise ayrıca TİTUBB veya ÜTS yetkili bayi çıktısı sunulacaktır.
Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında değil ise;
1- Teklif edilen ürünlere ait; “ürünlerin kapsam dışı olduğuna dair üretici veya ithalatçı beyanı”
2-Kapsam dışı ürünü teklif veren imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
3-Kapsam dışı ürünü teklif veren yetkili satıcı ise; yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler, ihale dosyasında sunulacaktır. Sunmayan firmaların teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Teknik şartnamesinde “ Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olduğu için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmak zorundadır.” maddesi bulunan kalemlerin mutlaka TİTUBB veya ÜTS kaydı olmak zorundadır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

-İstekliler, kurulacak cihazların ve çalışılacak kitlerin teknik bilgilerini içeren dokümanları( katalog, prospektüs, kullanım klavuzu gibi) teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
-İhale komisyonunca istenildiği takdirde komisyonca belirtilen tarih, saat ve yerde demonstrasyon talep edilebilecek ve istekliler bunu karşılayacaktır. İstenilen yer ve zamanda demonstrasyon yapmayan ve yapılacak demonstrasyonda teknik şartnamede belirtilen bir veya birden fazla özelliğinin olmaması durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Satın Alma Birimi (Bağlarbaşı Mah. İpekyol Cad. 63050 Haliliye / ŞANLIURFA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR