AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Lojistik süreç ve filo yönetimi hizmeti alınacaktır

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01158238
Şehir : Antalya / Kepez
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA HİLAL 03.04.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
AKDENİZ EDAŞ  SORUMLULUK SAHASINDA   LOJİSTİK SÜREÇ VE FİLO YÖNETİMİ HİZMET ALIMI İŞİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.04.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Göksu Mah.Serik cad.No:15 Kepez Antalya Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
LOJİSTİK SÜREÇ VE FİLO YÖNETİMİ
HİZMET ALIM İŞİ

Açık İhale Usulü İhale Edilecektir.

Şirketimiz sorumluluk sahasında bulunan, Lojistik Süreç ve Filo Yönetimi Hizmet Alım işi Açık ihale usulü ihale edilecektir.

GRUP NO İŞİN ADI
Akdeniz-2020-FİLO-01 AKDENİZ EDAŞ SORUMLULUK SAHASINDA LOJİSTİK SÜREÇ VE FİLO YÖNETİMİ HİZMET ALIMI İŞİ


1-Şirketin:

 1. Adresi
Göksu mah.Serik cad.No:15 Kepez -ANTALYA
 1. Tel
 2. Fax
0 242 339 55 55
0 242 339 51 01
 1. Elektronik Posta Adresi
 2. Kayıtlı Elektronik Posta
belgin.demirkaya@akdenizedas.com.tr
akdenizedas.satinalma@hs02.kep.tr

2-İhale Konusu Hizmet İşinin:

 1. İşin Yapılacağı Yer
Antalya-Isparta ve Burdur İlleri
 1. İşin Süresi
1 Yıl
 1. İhalenin Yapılacağı Yer
Göksu Mah.Serik cad.No:15 Kepez Antalya Toplantı Salonu
 1. İhale Tarih ve Saati
14.04.2020 Salı Günü Saat:14:30

3-İhaleye Katılma Şartları ve İstenen belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde uygulanacak Kriterler:
3.1 İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler:

 1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
 2. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 3. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
 5. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
 6. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
 7. Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge,
 8. Teklif edilen bedelin %5’inden az olmamak kaydı ile kendi belirleyeceği oranda geçici teminat verilecektir. Geçici Teminatın süresi teklif geçerlilik tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim gününden az olamaz. Geçici Teminat Nakit veya Teminat Mektubu olarak verilebilir. Nakit yatırılmak istenmesi halinde AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. VAKIFBANK ANKARA KURUMSAL ŞUBE TR18 0001 5001 5800 7301 1595 48 nolu hesabına firma adı ve grup numarası belirtilerek yatırılacaktır.
 9. İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılamaz.

3.2 Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin belgelerin ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
a) Teklif edilen bedelin %100’ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit veya teminat kredisini yada serbest mevduatını gösterir banka referans mektubunu teklif ile birlikte verecektir.
b) Teklif sahibinin, ihale tarihi itibariyle SGK pirim borcu ve vergi borcu bulunmaması , mesleki faaliyetlerinden dolayı kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmemiş olduğunu belgeleyen İhale durum belgesi sunulacaktır.
c) İsteklinin, 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve gelir tablolarının, bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlar tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak denetlenmiş olduğunu gösteren raporu sunması zorunludur.
d) İstekli 2017 ve 2018 yıllarına ait olmak üzere Teklif ettiği bedelin en az 5 katı kadar toplam ortalama yıllık
ciroya sahip olduğunu gösterir belgeleri SMM veya YMM onaylı olarak sunulacaktır
3.3 Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin belge ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
a) İş deneyim Belgeleri:
Kamu Kurumları tarafından hazırlanan İş Deneyim Belgeleri, İş deneyim belgesi olmayan ve Özel Sektörde iş yapmış olan İstekliler İş Deneyim Belgesi yerine, onaylı Sözleşme ve Kesin Kabul Tutanağı ile sözleşme kapsamında kesilen faturaların SMM veya YMM onaylı suretlerini ya da İş Deneyim Belgesi Formatında İş Deneyim Referans Belgesini sunacaklardır.
İş deneyim belgesinin tutarı, Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl içerisinde tek sözleşmeye bağlı olarak bitirdiği işe
ilişkin olarak teklif bedelinin % 150 ’sinden az olmayacaktır.
Bu ihalede benzer iş olarak Filo Yönetimi ve Araç Hizmet Alım İşi kabul edilecektir.
3.4 Personel Durumuna İlişkin Yeterliliğe esas olan belgeler:
Teklif verilen işe ilişkin Teknik Personel Taahhütnamesi verilecektir.
3.5. Kalite Belgesi ile ilgili yeterlilik kriteri

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve
OHSAS 18001:2007 İş Güvenliği, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği sertifikaları,

Kalite ve Standarda İlişkin Belgelerin Sunuluş Şekli:
Yönetim sistemlerinin yeterliğine ilişkin belgelerin (ISO 9001:2015- ISO 14001:2015- ISO 27001:2013 – OHSAS 18001:2007) Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu [belgenin/belgelerin] ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.’’

4 - İhalemize katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler , Kayıtlı Elektronik Posta, İadeli Taahhütlü Posta ile gönderilecek olup, yada imza karşılığı yetkilendireceğiniz kişiye Akdeniz EDAŞ Genel Müdürlüğü Göksu mah. Serik cad.No:15 kepez Antalya adresinde Satınalma Müdürlüğünden imza karşılığı elden teslim edilecektir.
. 5- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdeniz EDAŞ Göksu mah.Serik cad.No:15 Kepez ANTALYA Toplantı salonu adresine elden teslim edileceği gibi aynı adrese posta ile de gönderilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
6- İhaleye iş ortaklığı ve konsorsiyum olarak teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR