İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Mikrobiyoloji ve biyokimya laboratuvar hizmeti alınacaktır

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01115931
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : ÜNİVERSİTELER MAH. / BİLKENT
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 14.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
SAĞLIK MERKEZİ İÇİN MİKROBİYOLOJİ VE BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETİ ALINMASI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
hsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüs İdari Bina A-11 numaralı Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK MERKEZİ İÇİN MİKROBİYOLOJİ VE BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETİ ALINMASI

Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 16. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1. İdarenin
a) Adresi: Üniversiteler Mah. 1609 Sok. No:10 Bilkent Üniversitesi ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks : (312) 290 1226 – (312) 266 4306
c) E-Posta: alm@bilkent.edu.tr
ç) İhale ilan metninin görülebileceği internet adresi: http://bilkent.edu.tr sayfasından "İhaleler" bağlantısıyla erişilebilir.
d) İhale dokümanının görülebileceği yer: İhale dokümanı, ihale ile ilgili idari şartname, teknik şartname ve sözleşme tasarısı, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüs İdari Bina Alımlar Müdürlüğü C-03 numaralı odadan görülebilir.

2. İhale konusu malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı: Teklif cetvelinde belirtilmiştir.
b) Malzeme teslim yeri: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüs ve Doğu Kampüs Sağlık Merkezleri
c) Teslim tarihi: Söz konusu hizmet alımına ilişkin altyapı en geç sözleşme imzasından sonra 5 (beş) gün içerisinde kurulmuş olmalıdır.

3. İhalenin
a) Yapılacağı yer: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüs İdari Bina A-11 numaralı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati: 22/01/2020 – Saat:10:00
4. Şartname ve eklerinin satın alınması:
İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100 TL (Türk Lirası) karşılığı İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Yapı Kredi Bankası Bilkent Şubesi IBAN: TR06 0006 7010 0000 0068 4411 53 hesap numarasına satış bedeli yatırılabilir; dekont üzerine ihale konusu belirtilme şartıyla İdari Bina C-03 Alımlar Müdürlüğü Merkez Kampüs adresinden satın alınabilir.
5. Geçici teminat: İstekliler 7.500 TL tutarında geçici teminat vereceklerdir. Bu tutardan az geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
6. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) İstekli gerçek kişi ise;
1) Noter tasdikli imza beyannamesi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
b) İstekli Tüzel Kişilik ise;
1) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
2) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
4)İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c)İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; yukarıda istenen tüm belgeleri iş ortakları ayrı ayrı hazırlayıp vermek zorundadırlar. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi hazırlanıp teklif mektubu ile birlikte sunulacaktır.
ç) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen istekli tarafından her bir sayfası kaşelenip imzalanmış teklif mektubu ve teklif cetveli,
d)Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya nakit teminatların Muhasebe Müdürlüğü veya Mali İşler Daire Başkalığına yatırıldığını gösteren makbuzlar,
7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
7.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
7.3.1. İstekliler, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik edeceklerdir.
BENZER İŞ: Laboratuvar hizmet alımı işi olacaktır.
7.3.2. İş deneyim belge tutarları;
7.3.2.1. İş Bitirme belge tutarı toplamda en az 300.000 TL olacaktır. Bu tutar bir veya birden fazla iş bitirme ile sağlanabilir.
7.3.2.2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.
7.3.2.3. Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.
7.4. Diğer yeterlilik kriterleri;
7.4.1. Hizmet kapsamında yer alan testlerin en az %80 in de 1 yıllık akreditasyon belgesi sahibi olmalıdır ve ihale dosyası içerisinde akreditasyon belgesi sunulmalıdır.
7.4.1.2. Hizmet kapsamında yer alan testlerin Dış Kalite Kontrol (EQA) programlarına katılım ( senede en az bir iştirak ) sağlanmalıdır ve ilgili evrak ihale dosyası içerisinde sunulmalıdır.
7.4.1.3. ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası ihale dosyasında sunulmalıdır.
7.4.1.4. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından verilen “ Tehlikeli madde faaliyet belgesi” sahibi olmalı ve sunulmalıdır.
7.4.1.5. Kullanılan Laboratuvar Bilgi Yönetim Sisteminin T.C. Sağlık Bakanlığı “ Kayıt Tescil Sistemi” ne kayıtlı olmalıdır ve kayıt belgesi ihale dosyası içerisinde sunulmalıdır.
7. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyata göre belirlenecektir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle Türk Tabipler Birliği fiyatları üzerinden verdiği indirim oranında sözleşme imzalanacaktır. İsteklinin vermiş olduğu indirim oranı 3 (üç) yıl geçerli olacaktır.
8.İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 ( altmış ) takvim günüdür.
10. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Merkezi Evrak ve Arşiv Müdürlüğü İdari Bina B-04 numaralı odaya, sıra numaralı alındı karşılığı elden teslim edilir; aynı adrese posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR