İPEKYOLU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Nakil hizmeti alınacaktır

İPEKYOLU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00590108
Şehir : Van / İpekyolu
Yayınlandığı Gazeteler

BÖLGE 20.04.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/190997
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
30.000 TON KÖMÜR YÜKLEME BOŞALTMA VE DAĞITIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
İPEKYOLU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI Şerefiye Mah.Milli Egemenlik Cad.Karizma İş Merkezi No:11/D İPEKYOLU /VAN
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.05.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şerefiye Mah.Milli Egemenlik Cad.Karizma İş Merkezi No:11/D İPEKYOLU/VAN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR

VAN İPEKYOLU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

TORBALANMIŞ KÖMÜR YÜKLEME-BOŞALTMA VE DAĞITIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/190997

1-İdarenin

a) Adresi : ŞEREFİYE MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ KARİZMA İŞ MERKEZİ NO: 11/D İPEKYOLU/VAN
b) Telefon ve faks numarası : 4322158081 - 4322153888
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 30.000 TON KÖMÜR YÜKLEME BOŞALTMA VE DAĞITIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İPEKYOLU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI Şerefiye Mah.Milli Egemenlik Cad.Karizma İş Merkezi No:11/D İPEKYOLU /VAN
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 120(YÜZYİRMİGÜN) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Şerefiye Mah.Milli Egemenlik Cad.Karizma İş Merkezi No:11/D İPEKYOLU/VAN
b) Tarihi ve saati : 15.05.2017 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhaleye girecek Yüklenicilerin Ulaştırma Bakanlığının Mesleki Yeterlilik Belgesi olan gerçek veya tüzel kişi olmasına göre 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği Ulaştırma Bakanlığından alınması zorunlu kılınan taşıma yetki belgelerinden ( C2, L1, L2, R1, R2, N1, N2, ve K1 ) birine sahip olması ve mülkiyetindeki taşıma yapacağı araçların taşıma yetki belgesi ekinde kayıtlı veya araçların K1 taşıma izin belgesine sahip olması, taşıma işlerini kiralık araçlarla yapacaklarını belirtmeleri durumunda ise, yine 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği Ulaştırma Bakanlığından alınması zorunlu kılınan taşıma yetki belgelerinden ( C2, L1, L2, R1, R2, N1, N2 ) birine sahip olması veya taşıma işlerini K1 yetki belgesine sahip araçları kiralayarak yaptıracaklardır. Yüklenici, taşıma yetki belgelerinin asıllarını veya noter onaylı suretlerini ihale teklif zarfnda sunmak zorundadır. Taşıma yetki belgesi olmayan firma/kişinin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yeterli miktarda kamyon/kamyoneti olmayıp, kiralayarak temin edecek olanlar , ihale üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalamadan önce kullanacakları kamyon/kamyonetleri kiralayarak, kira sözleşmelerini, sözleşme imzalamadan idareye ibraz etmek zorundadır. Yüklenici, işin ifasında kullanacağı kamyon/kamyonetlerin ve diğer araçların bilgilerini (ruhsat aslını idareye ibraz ederek suretinin idarece alınması veya aslının aynıdır noter onaylı suretlerini, ayrıca kiralık ise kira sözleşmesini) sözleşme imzalamadan önce idareye ibraz edecektir. Yüklenici, idareye bilgisini vermediği araçları sözleşme kapsamındaki işlerde kullanamaz. Kullanacakları kamyon/kamyonetler ve araçlar Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Belediyelerin şehir içi ve şehir dışı ulaşım ile ilgili mevzuatlarına uygun olmalıdır. Uygun olmayan araç ve taşımadan doğabilecek cezai müeyyidelerden Yüklenici sorumludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü yük taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı İPEKYOLU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI Şerefiye Mah.Milli Egemenlik Cad.Karizma İş Merkezi No:11/D İPEKYOLU/VANadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İPEKYOLU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR