MUĞLA YATAĞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrenci taşıma hizmeti alınacaktır

MUĞLA YATAĞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01040528
Şehir : Muğla / Yatağan
Yayınlandığı Gazeteler

DEMEÇ 20.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/395220
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019-2020 Eğ Öğr Yılı Hisarardı-Dipsiz-Hacıveliler-Hacıabazlar-Zeytinköy-Şahinler’deki 41 Öğr.nin Taşıma Merkezi 6(Altı) Ortaöğretim Okulu'na 181(Yüzseksenbir) Gün Taşınması Hizmet Alım İşi İhalesi (8) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.08.2019 12:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/ Akyol Mah.Yusuf KOÇ Caddesi-No:1/A Yatağan-MUĞLA 48500 - YATAĞAN / MUĞLA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YATAĞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


2019-2020 Eğ Öğr Yılı Hisarardı-Dipsiz-Hacıveliler-Hacıabazlar-Zeytinköy-Şahinler’deki 41 Öğrnin Taşıma Merkezi 6(Altı) Ortaöğretim Okulu'na 181(Yüzseksenbir) Gün Taşınması Hizmet Alım İşi İhalesi (8) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/395220

1-İdarenin

a) Adresi : Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/ Akyol Mah.Yusuf KOÇ Caddesi-No:1/A Yatağan-MUĞLA 48500 YATAĞAN/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522804950 - 2522804979
c) Elektronik Posta Adresi : yatagan48@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019-2020 Eğ Öğr Yılı Hisarardı-Dipsiz-Hacıveliler-Hacıabazlar-Zeytinköy-Şahinler’deki 41 Öğr.nin Taşıma Merkezi 6(Altı) Ortaöğretim Okulu'na 181(Yüzseksenbir) Gün Taşınması Hizmet Alım İşi İhalesi (8)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 2019-2020 Eğ Öğr Yılı Hisarardı-Dipsiz-Hacıveliler-Hacıabazlar-Zeytinköy-Şahinler’deki 41 Öğr.nin Taşıma Merkezi 6(Altı) Ortaöğretim Okulu'na 181(Yüzseksenbir) Gün Taşınması Hizmet Alım İşi İhalesi (8)
c) Süresi : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/ Akyol Mah.Yusuf KOÇ Caddesi-No:1/A Yatağan-MUĞLA 48500 - YATAĞAN / MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 28.08.2019 - 12:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YATAĞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ-TAŞIMALI EĞİTİM BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İDARENİN ADI:YATAĞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜİ.K.N. NO,İHALE TARİH VE SAATİ
İŞİN ADI :MUĞLA İLİ YATAĞAN İLÇESİNE KÖYLERDEN TAŞIMALI GELEN ARAÇLARIN 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİM TAŞIMA İHALESİ

DÜZENLEME TARİHİ:09.08.2019 CUMA
SIRA NO. ARAÇ NO. TAŞINAN OKUL veya OKULSUZ YERLEŞİM BİRİMİNİN ADI MESAFE (KM) ÖĞRENCİ SAYISI
ARAÇ CİNSİ VE KAPASİTESİ
ADET OTOBÜS-MİDİBÜS-MİNİBÜS KAPASİTESİ
8 25 Hisarardı İ.O.Okul Önü-Selvi-Kanlılar-Hacı Mahallesi-Giriş ÇıkışVar ) - Dipsiz (Dipsiz Mevki - Alabalık Tesisleri) 22,0 91
MİN.


10-14
İ.K.N.:2019/395220
28/08/2019
12:30
26 Hacıveliler-Hacıabazlar İ.O.(Okul Önü-Tekkaya-Aydaban Mevki-Cami Sokak-Abazlar-Uysallar Mevki) 26,0 8

1
MİN.

10-14
27 Zeytinköy İ.O.(Köy Meydanı) 19,0 15
1
MİD.
15-19
28 Şahinler İ.O. (Köy Meydanı) 10,0 9
1
MİN.
10-14


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR