MALKARA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrenci taşıma hizmeti alınacaktır

MALKARA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01050007
Şehir : Tekirdağ / Malkara
Yayınlandığı Gazeteler

SAYGIN MALKARA 12.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/440117
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019-2020 eğitim öğretim yılında Tekirdağ Malkara ilçesi mahalleleri ile diğer yerleşim yerlerinde taşımalı ilköğretim uygulaması kapsamında 7 taşıma merkezine 153 öğrencinin toplam 13 araç ile taşınması işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gazibey Mah. Kurtuluş Cad. Kızılay Sokak. No;7 Malkara Tekirdağ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
MALKARA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MALKARA İLÇESİNDEN TAŞIMALI İLKÖĞRETİM KAPSAMINDAKİ 7 TAŞIMA MERKEZİNE 153 ÖĞRENCİNİN TOPLAM 13 ARAÇ İLE TAŞINMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/440117

1-İdarenin
  1. Adresi : Gazibey Mh. Kurtuluş Cd. Kızılay Sk. No:7 59300 - MALKARA / TEKİRDAĞ
  2. Telefon ve Faks No: 2824272814 – 2824271422
  3. Elektronik Posta Adresi: malkara59@meb.gov.tr
  4. İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019-2020 eğitim öğretim yılında Tekirdağ Malkara ilçesi mahalleleri ile diğer yerleşim yerlerinde taşımalı ilköğretim uygulaması kapsamında 7 taşıma merkezine 153 öğrencinin toplam 13 araç ile taşınması işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Gazibey Mh. Kurtuluş Cd. Kızılay Sk. No:7 59300 - MALKARA / TEKİRDAĞ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.10.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020


3- Yeterlik değerlendirilmesinin

a) Yapılacağı yer : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gazibey Mah. Kurtuluş Cad. Kızılay Sokak. No;7 Malkara Tekirdağ
b) Tarihi ve saati : 27.09.2019 - 10:00

4. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,Araç Ruhsatı,Sürücü Belgesi Fotokopisi,Src Belgesi Fotokopisi,psikoteknik Belgesi Fotokopisi,Adli Sicil Kaydı, Araç Sigorta Poliçeleri(Zorunlu Mali-Ferdi Kaza)

Sürücü Belgesi Ceza Raporu
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen başvuru mektubu,
4.1.4 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İhale Komisyonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

11. Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

12. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR