GÜNDOĞMUŞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Orman amenajman planı ve haritası yapım hizmeti alınacaktır

GÜNDOĞMUŞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00552461
Şehir : Antalya / Gündoğmuş
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA HİLAL 18.02.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/74354
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bozuk ormanlık alanı:14047,70Ha. Verimli Ormanlık alanı:14287,70Ha. Açıklık alanı :64210,40Ha. 600x600 m aralıkla alınacak örnek alan sayısı:254 300x300 m aralıkla alınacak örnek alan sayısı:361 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.03.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Orman İşletme Müdürlüğü Gündoğmuş/ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORMAN AMENAJMAN PLANI VE HARİTASI YAPIM HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GÜNDOĞMUŞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüğü Eskibağ ve Oğuz Orman İşletme Şefliklerinin Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planı ve Haritalarının yapım işleri hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/74354

1-İdarenin

a) Adresi : KAPLAN MAH. ANTALYA CAD. 07860 GÜNDOĞMUŞ/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2427812012 - 2427812207
c) Elektronik Posta Adresi : gundogmusisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bozuk ormanlık alanı:14047,70Ha. Verimli Ormanlık alanı:14287,70Ha. Açıklık alanı :64210,40Ha. 600x600 m aralıkla alınacak örnek alan sayısı:254 300x300 m aralıkla alınacak örnek alan sayısı:361
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüğü Eskibağ ve Oğuz Orman İşletme Şefliklerinin görev alanı sınırlarıdır.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.05.2017, işin bitiş tarihi 01.12.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Orman İşletme Müdürlüğü Gündoğmuş/ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 13.03.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhale konusu iş; 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi kapsamına giren orman mühendisleri ile orman yüksek mühendislerinin mesleki faaliyet konularındandır.
Yine ihale konusu bu iş; 5531 sayılı Kanun’un 5 inci maddesine göre, Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen danışmanlık hizmet sunucuları orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi unvanlı meslek mensuplarının hak ve yetkilerindendir.
Ayrıca ihale konusu bu iş; 5531 sayılı Kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerine dayanarak yürürlüğe konulan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre meslek mensuplarınca kurulmuş ve Orman Mühendisleri Odasından tescil edilmiş olan Serbest Ormancılık Büroları, Serbest Yeminli Ormancılık Büroları, Serbest Ormancılık Şirketleri, Serbest Yeminli Ormancılık Şirketlerinin iştigal sahalarına girmektedir.
İhale dokümanları hazırlanırken bu hususların dikkate alınması yasal zorunluluktur. Buna göre isteklinin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler olarak;
1-Gerçek Kişi Olması halinde:
a)Gerçek kişinin Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Bürosu sahibi ve ortakları olmak şartıyla; ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda Orman Mühendisleri Odasından alınmış ve bu ihaleye konu iş için düzenlenmiş “Oda Kayıt Belgesi”,
b)“Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Bürosu” tescil belgesi veya “Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık ve/veya Orman Ürünleri Ortaklık Bürosu Tescil Belgesi”,
c)Bu büroların orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi unvanlı sahibi/sahipleri veya Oda çalışanlar listesine kayıtlı, büro çalışanlarından en az bir orman mühendisinin veya orman yüksek mühendisinin, 5531 sayılı Kanuna göre ihale konusu işin uzmanı olduğunu gösteren ve bu ihale konusu iş için düzenlenmiş “Oda kayıt belgesi”,
2-Tüzel Kişi olması halinde;
a)Tüzel kişinin Orman Mühendisleri Odasından tescilli “Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Şirketi” veya “Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık ve/veya orman ürünleri ortaklık şirketi” olmak koşuluyla; ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda mevzuatı gereği alınmış, tüzel kişiliğin ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir “Oda kayıt belgesi”,
b)“ Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Şirketi Tescil Belgesi” veya “Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık ve Orman Ürünleri Ortaklık Şirketi Tescil Belgesi”,
c) Bu şirketlerin, orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi unvanlı ortakları veya Oda çalışanlar listesine kayıtlı, şirket çalışanlarından en az bir orman mühendisinin veya orman yüksek mühendisinin, 5531 sayılı Kanuna göre ihale konusu işin uzmanı olduğunu gösteren ve bu ihale konusu iş için düzenlenmiş “Oda kayıt belgesi”,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
a) Kamuya yapılmış olan fonksiyonel orman amenajman planı veya orman amenajman planı hizmet alım işleri.............................................................................................................................................
b) Özel sektöre tek seferde veya toplamda en az 100 ha alan için amenajman planı yapılmış olası şartıyla; özel orman veya özel ağaçlandırma fonksiyonel orman amenajman planı(İş bitirme belgesi olarak sunulacak fatura tek iş için kesilmiş olan)

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 120 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüğü İSİ Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orman İşletme Müdürlüğü Gündoğmuş/ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (yetmiş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR