ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ

Özel silahsız güvenlik hizmeti alınacaktır

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 kişilik silahsız güvenlik hizmet alımı.
İşin Yapılacağı Yer
:
Güvenlik hizmeti, Ajansın Döşeme Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı. No:138/2 Seyhan/ADANA adresinde bulunan ana hizmet binası ve müştemilatında yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.12.2017 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Döşeme Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı. No:138 Seyhan/ADANA
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

Genel Sekreterliği

ÖZEL SİLAHSIZ GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İHALE İLANI

Çukurova Kalkınma Ajansı, güvenlik hizmeti temini için “Herkese Açık İhale Usulü” ile ihale yapacaktır.

1-Ajansın İrtibat Bilgileri

a) Adresi

: Döşeme Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı. No:138 Seyhan/ADANA

b)Telefon ve faks numarası

: Tel: 322 363 00 40 Faks: 322 363 00 41

c) Elektronik posta adresi

: ihale@cka.org.tr

d) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: www.cka.org.tr

e) İhale dokümanının satın alınabileceği yer

: Döşeme Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı. No: 138 Seyhan/ADANA –İdari ve Mali İşler

f)İhale dokümanı satış bedeli

: 100.00 TL

g) Ajansın Banka Hesap No’su

: Vakıflar Bankası Seyhan Şubesi Iban no.: TR75 0001 5001 5800 7286 4126 79

2- İhale Konusu İşin

a) Niteliği, türü miktarı

4 kişilik silahsız güvenlik hizmet alımı.

b) Yapılacağı Yer

Güvenlik hizmeti, Ajansın Döşeme Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı. No:138/2 Seyhan/ADANA adresinde bulunan ana hizmet binası ve müştemilatında yapılacaktır.

c) İşe başlama tarihi

Sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi

01.01.2018 tarihinden başlamak üzere 12 aydır.

3- İhalenin

a) Usulü

Herkese Açık İhale Usulü

b) Yapılacağı yer

Döşeme Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı. No:138 Seyhan/ADANA

c) Tarihi ve saati

20.12.2017 saat: 15.00

ç) Son başvuru tarih ve saati

20.12.2017 saat: 15.00

d) Tekliflerin değerlendirilme tarih saat ve yeri

20.12.2017 saat: 15.00

4-İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler:

  • Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi,
  • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
  • Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
  • İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  • Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
  • İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
  • Şartnamede yer alan mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler,
  • Şartnamede yer alan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler,
  • İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
  • Yasaklı olunmadığına dair yazılı taahhütname,

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.

6- İstekliler tekliflerini, işin niteliğini, miktarını yerinde görüp, buna göre teklif verecek olup ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle idari ve teknik şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

7- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış gün) takvim günüdür.

8- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

9- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Döşeme Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı. No:138 Seyhan/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.

10- İhale dokümanı yukarıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın alması zorunludur.

11- Çukurova Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğinde kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR