TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. KAZIM TAŞKENT ŞEKER FABRİKASI

Pancar boşaltma makinesi bakım-onarım hizmeti alınacaktır

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. KAZIM TAŞKENT ŞEKER FABRİKASI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01027917
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

ESKİŞEHİR 2 EYLÜL 23.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/346574
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma Makinelerinin   Bakım, Onarımı ve Makinelerle Silolara pancar   Boşaltılması işleri.   (İşin detayı İhale dokümanı oluşturan belgelerde   Düzenlenmiştir.)
İşin Yapılacağı Yer
:
Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Merkez ve  Bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri Pancar alım kantarları.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI


Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Kazım Taşkent Eskişehir Şeker FabrikasıFabrikamız merkez pancar alım kantarında ve bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri kantarlarında bulunan seyyar ve sabit pancar boşaltma makinelerinin bakım, onarımı ve makinelerle silolara pancar boşaltılması işleri ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alım Yönetmeliğimiz esasları dahilinde kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir.


İhale kayıt numarası*


:2019/346574

1-İdarenin

a) adresi

:Sivrihisar Cad.No.195 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

b) telefon ve faks numarası

:0 222 230 27 39 -0 222 230 27 38

c) elektronik posta adresi

:eskisehirseker@turkseker.gov.tr

2-İhale konusu hizmetina) niteliği, türü ve miktarı

: Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma Makinelerinin
Bakım, Onarımı ve Makinelerle Silolara pancar
Boşaltılması işleri.
(İşin detayı İhale dokümanı oluşturan belgelerde
Düzenlenmiştir.)

b) yapılacağı yer

:Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Merkez ve
Bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri Pancar alım kantarları.

c) işe başlama tarihi

:Sözleşme imzalanmasını müteakip idarece belirlenecek
Tarihlerde.


d)işin süresi

: Hizmetin yapılacağı yer itibariyle değişiklik
Göstermekte olup; tahmini süreler ihale dokümanında
Belirtilmiştir.

3-İhalenin


a) yapılacağı yer


:Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası


b) tarihi ve saati


:21.08.2018 Çarşamba günü,Saat 14:00


4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.1.1.1-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.1.2-Tüzel kişi olması halinde, İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.2-Şekil ve İçeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat,
4.1.3-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
4.1.4-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.5-Gerçek veya Tüzel Kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
4.2-Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
4.2.1-İş deneyim belgeleri;
İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bir bedel içeren Kamu veya Özel sektörde bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe ait gerçekleştirdiği benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi
4.3-Bu ihalede benzer iş olarak; İhale Konusu iş veya İş Makineleri (Kepçe, Loder ve Dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
7-İhale dokümanı Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 TL. Bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
8-Teklifler 21.08.2019 Çarşamba günü, saat 14:00’e kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli ve taahhütlü olarak posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini,Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13-İhale konusu hizmet alımı ( Ceza ve Yasaklama Hükümleri hariç ) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.TÜRKİYE ŞEKER FABRİALARI A.Ş.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR