KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI

Pancar posası paketleme makinesi çalıştırılması hizmeti alınacaktır

KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01066025
Şehir : Kastamonu
Yayınlandığı Gazeteler

KASTAMONU NASRULLAH 12.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/507243
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yaklaşık 50 gün süreli +/- % 20 toleranslı 10.000 Ton yaş pancar posasının paketlenmesi
İşin Yapılacağı Yer
:
Kastamonu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN

2019/2020 Kampanya Dönemi Yaş Pancar Posası Paketleme Makinesinin Çalıştırılması Hizmet Alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt no
1-İdarenin
: 2019 / 507243
a) Adresi : Kastamonu – Taşköprü Yolu 18. Km / Kastamonu
b) Telefon ve faks numarası : TEL: 0 366 242 73 11 FAKS: 0 366 242 73 33
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yaklaşık 50 gün süreli +/- % 20 toleranslı 10.000 Ton yaş pancar posasının paketlenmesi
b)Yapılacağı yer :Kastamonu Şeker Fabrikası
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer :Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 25.10.2019 Cuma günü saat 14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:
4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3. İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler
Yüklenici, kepçe ve diğer araç gereçlerin kullanılması için gerekli olan operatörlük, ehliyet, sertifika, vb. belgesi olan personeli çalıştıracak ve söz konusu belgeleri ilgili fabrikaya ibraz edecektir.
4.4 Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.
4.4.1.
a -Silaj Paketleme ile ilgili iş bitirme belgesi
b-Yaş Pancar Posası Paketleme iş bitirme belgesi veya bu belgeler yerine geçebilecek aşağıda sayılan belgeler;
- Silaj paketlemeye yönelik İşletme Kayıt Belgesi
- Silaj Paketleme Konusunda Kapasite Raporu
- Silaj paketleme işi ile ilgili İşyeri açma ve Çalıştırma Ruhsatı
- Firmanın ana faaliyetleri arasında silaj paketlemenin yer aldığını gösterir Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesi örneği
- Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış firmanın iştigal konuları arasında silaj paketlemenin yer
aldığı Oda Sicil Kayıt Sureti
- Firmanın halen posa paketleme makineleri imal ettiğini gösteren belge
Bu belgelerden her biri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
7. Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; ton bazında en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
8-İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret servisinde görülebilir ve 200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
9-Teklifler, 25.10.2019 Cuma günü saat 14:00’e kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10- Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
11- Bu hizmet ihalesi kısmi teklife kapalıdır.
12-İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.
13- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
14- Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR