SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Personel hizmeti alınacaktır

SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01030756
Şehir : Balıkesir / Susurluk
Yayınlandığı Gazeteler

KARDEŞ 31.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019 / 357768
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Fabrikamızın 2019-2020 kampanya döneminde 72 kişi ile tahmini 700.000 ton pancarın Sabit ve seyyar pancar boşaltma makinelerinde pancarın boşaltılması, günlük işlenecek olan 700.000 ton pancarın kanallarda yüzdürülerek fabrikaya sevki, sabit ve seyyar boşaltma tesislerinin revizyon (bakım – onarım)   işidir.
İşin Yapılacağı Yer
:
T.Ş.F.A.Ş Susurluk Şeker Fabrikası
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.08.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
T.Ş.F.A.Ş. SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Sabit ve seyyar pancar boşaltma makinelerinde pancarın boşaltılması, günlük işlenecek olan pancarın kanallarda yüzdürülerek fabrikaya sevki, sabit ve seyyar boşaltma tesislerinin revizyon (bakım – onarım) işleri, Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No : 2019 / 357768
1. İdarenin
a) adresi : Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. Susurluk/BALIKESİR
b) telefon ve faks numarası : 0 266 865 19 40 (4 HAT) – 0 266 865 26 04-05
2. İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2019-2020 kampanya döneminde 72 kişi ile tahmini 700.000 ton pancarın Sabit ve seyyar pancar boşaltma makinelerinde pancarın boşaltılması, günlük işlenecek olan 700.000 ton pancarın kanallarda yüzdürülerek fabrikaya sevki, sabit ve seyyar boşaltma tesislerinin revizyon (bakım – onarım) işidir.
b) yapılacağı yer :T.Ş.F.A.Ş Susurluk Şeker Fabrikası
c) işin süresi :Susurluk Şeker Fabrikası 2019 / 2020 Pancar İşleme Kampanya Dönemidir.
3. İhalenin
a) yapılacağı yer :Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) tarihi ve saati :20/08/2019 Salı günü, saat 10.30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. 1. İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1-İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2-İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Susurluk Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.)
9-İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.
12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13-Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
14-Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR