KASTAMONU DHMİ HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

Personel taşıma hizmeti alınacaktır

KASTAMONU DHMİ HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01029430
Şehir : Kastamonu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KASTAMONU SÖZCÜ 24.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/344370
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gidiş geliş tek sefer sayılmak üzere 4 adet otobüs ile 2303 sefer (ortalama) ile personelin ikametlerinden Havalimanına ve Havalimanından ikametlerine geliş gidişlerinin sağlanması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Kastamonu sınırları içerisinde Teknik Şartname ekinde belirtilen güzergahlarda
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.08.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kastamonu Havalimanı Müdürlüğü Türem Mah. Uzunyazı Mevkii Ankara Yolu Üzeri Merkez / KASTAMONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ)
KASTAMONU HAVA LİMANI MÜDÜRLÜĞÜ


DHMİ KASTAMONU HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ 2020-2021 Yılları Arası Personel Taşıma Servis İhalesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/344370

1-İdarenin

a) Adresi : Ankara Yolu Üzeri Uzunyazı Mevkii 37000 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 3662200254 - 3662200259
c) Elektronik Posta Adresi : ilter.caliova@dhmi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Gidiş geliş tek sefer sayılmak üzere 4 adet otobüs ile 2303 sefer (ortalama) ile personelin ikametlerinden Havalimanına ve Havalimanından ikametlerine geliş gidişlerinin sağlanması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kastamonu sınırları içerisinde Teknik Şartname ekinde belirtilen güzergahlarda
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2021


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kastamonu Havalimanı Müdürlüğü Türem Mah. Uzunyazı Mevkii Ankara Yolu Üzeri Merkez / KASTAMONU
b) Tarihi ve saati : 21.08.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Personel Taşıma Hizmetinde çalıştırılacak araçlar; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/İl Trafik Komisyonu/Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen, gerekli yetki belgelerine (S plakalı) sahip servis araçları olacaktır. Yetkili mercilerce yapılacak herhangi bir yasal düzenlemede, Yüklenici tarafından bu husus yasal süresinde yerine getirilecek ve İdareye ibraz edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Yüklenicinin İdare hizmetine sunacağı otobüslerin en az 2 tanesi kendi malı olacak, 2 otobüs ise yüklenicinin kendi malı olmaması durumunda 2020-2021 yıllarında idaremiz hizmetinde kullanılacağına dair Mal sahibi ile yapılan sözleşmesi (2 yıllık) ve araç ruhsatı ihale gününde idareye verilecektir. Otobüsler en az 2016 model, şartnamede belirtilen koltuk kapasiteli ve klimalı olacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve/veya Özel sektörde gerçekleştirilmiş, personel ve/veya öğrenci taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Havalimanı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şefliği Evrak Kayıt Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR