DSİ 252. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Personel taşıma hizmeti alınacaktır

DSİ 252. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/522360
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İş kapsamında; 01.01.2020/31.12.2020 tarihleri arasındaki 252 iş günü süreli 2 adet personel servis otobüsü ile günde toplam 4 adet servis, yıl içerisinde toplam;1.008 adet servis yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DSİ 252. Şube Müdürlüğü. Barbaros Mahallesi. Hilmibey Sokak.No:      39/A- ÇANAKKALE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PERSONEL SERVİS HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ


DSİ 252. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

DSİ 252. Şube Müdürlüğü "S/S ve Memur Personeli için 01.01.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında 252 işgünü süreli Personel Servis Otobüsü Kiralanması Hizmet Alım " işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt No: 2019/522360

1. İDARENİN :

a) Adresi : Barbaros Mahallesi.Hilmibey Sokak.No:39/A. Merkez/ ÇANAKKALE
b) Telefon ve Faks Numarası :0266-2417210(DSİ 25.Bölge Müdürlüğü)/0286-2175760(DSİ 252. Şube Müdürlüğü)-0266-2438124(DSİ 25.Bölge Müdürlüğü)/0286-2175764(DSİ 252. Şube Müdürlüğü)
c) Elektronik Posta Adresi : dsi25@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2. İHALE KONUSU HİZMETİN :
a) Niteliği Türü ve Miktarı :İş kapsamında; 01.01.2020/31.12.2020 tarihleri arasındaki 252 iş günü süreli 2 adet personel servis otobüsü ile günde toplam 4 adet servis, yıl içerisinde toplam;1.008 adet servis yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan İdari Şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı Yer :Servis işi; DSİ 252. Şube Müdürlüğü ile Çanakkale merkez ilçe ve mahalleleri arasında Teknik Şartnamede belirtilen güzergaha uygun olarak yapılacaktır.
c) İşin Süresi : İşe başlama tarihi; 01.01.2020, İşin bitiş tarihi; 31.12.2020

3. İHALENİN :
a) Yapılacağı Yer : DSİ 252. Şube Müdürlüğü. Barbaros Mahallesi. Hilmibey Sokak.No: 39/A- ÇANAKKALE
b) Tarih ve Saati : 05.11.2019 – 10:00

4. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER İLE YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER :
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %35 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;
4.4.1.Her türlü servis taşımacılığı hizmeti./ Öğrenci veya personel taşıma./ Turizm seyahat taşımacılığı.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar; DSİ 252.Şube Müdürlüğü/Evrak Kayıt Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim Fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile, her bir iş kaleminin miktarları ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer Hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR