SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Şeker pancarı alım ve gönderme işleri ile ilgili iş gücü temini hizmeti alınacaktır

SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01031788
Şehir : Balıkesir / Susurluk
Yayınlandığı Gazeteler

KARDEŞ 31.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/362282
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019-2020 Kampanya döneminde teşekkülümüz tarafından üreticilere sözleşmeli olarak üretimi yaptırılan şeker pancarının kantarda alımı, tartımı, firesinin belirlenmesi, silolanması, siloya alınan pancarların muhafazası, yükleme yapılarak  fabrikaya gönderilmesi, bedele esas şeker varlığının belirlenmesi için numune alınması, bunlara bağlı bütün işlerin yürütülmesi ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi, kullanılacak bilgisayar, loadcel indikatör, kantar tablası malzemelerin temizlik ve bakımı ile çalışma mahallinin temizliğinin toplam 36 kişi ile yapılması işidir
İşin Yapılacağı Yer
:
Susurluk  Şeker Fabrikası merkez kantarı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.08.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Susurluk Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu - Susurluk/BALIKESİR
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.
SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI
İHALE İLANI

Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Döneminde Fabrika merkez kantarı şeker pancarı alım ve gönderme işleri ile İlgili İş Gücü Temini Hizmet Alımı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No : 2019/362282

1-İdarenin
a-) Adresi : Bursa Karayolu 4 Km Susurluk/BALIKESİR
b-) Telefon No : 0 266 865 19 40 (4 HAT)
c-) Faks No : 0 266 865 26 04-05

2-İhale Konusu Malın
a-) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2019-2020 Kampanya döneminde teşekkülümüz tarafından üreticilere sözleşmeli olarak üretimi yaptırılan şeker pancarının kantarda alımı, tartımı, firesinin belirlenmesi, silolanması, siloya alınan pancarların muhafazası, yükleme yapılarak fabrikaya gönderilmesi, bedele esas şeker varlığının belirlenmesi için numune alınması, bunlara bağlı bütün işlerin yürütülmesi ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi, kullanılacak bilgisayar, loadcel indikatör, kantar tablası malzemelerin temizlik ve bakımı ile çalışma mahallinin temizliğinin toplam 36 kişi ile yapılması işidir.
b-) Yapılacağı Yer :Susurluk Şeker Fabrikası merkez kantarı
c-) İşin Süresi :Susurluk Şeker Fabrikası 2019/2020 kampanya dönemidir.

3-İhalenin
a-) Yapılacağı Yer : Susurluk Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
b-) Tarihi ve Saati : 22.08.2019 Perşembe günü Saat 14.30

4)-İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu 4.Km. Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5-) İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

5-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

7-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR