BATMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Sıcak yemek ve kumanya hizmeti alınacaktır

BATMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/250283
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10.000 ADET SICAK YEMEK VE KUMANYA ALIMI YAPILACAKTIR. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde bulunan personel için, idarece talep edilen yemek ve kumanyalar yüklenicinin kendi mutfağında hazırlanarak, idarenin gözetiminde firmaya ait yemek taşıma araçları ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün yemekhanesine ve görevler nedeniyle Çevik Kuvvet personeli ve beraberinde göreve katılan diğer personele idarenin talep ettiği miktarda, belirtilen zaman içerisinde belirtilen yere teslim edilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.05.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KÜLTÜR MAH.AV.ZEKERİYA AYDIN CAD. NO:55 BATMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU - BATMAN/MERKEZ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
BATMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Sıcak Yemek ve Kumanya (2000 KALORİLİK) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/250283

1-İdarenin

a) Adresi : KÜLTÜR MAH. AV.ZEKERİYA AYDIN CAD. NO:55 BATMAN MERKEZ/BATMAN
b) Telefon ve faks numarası : 4882139092 - 4882139067
c) Elektronik Posta Adresi : huseyin.ozcan1fca91@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 10.000 ADET SICAK YEMEK VE KUMANYA ALIMI YAPILACAKTIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Batman İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde bulunan personel için, idarece talep edilen yemek ve kumanyalar yüklenicinin kendi mutfağında hazırlanarak, idarenin gözetiminde firmaya ait yemek taşıma araçları ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün yemekhanesine ve görevler nedeniyle Çevik Kuvvet personeli ve beraberinde göreve katılan diğer personele idarenin talep ettiği miktarda, belirtilen zaman içerisinde belirtilen yere teslim edilecektir
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 180(yüz seksen) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KÜLTÜR MAH.AV.ZEKERİYA AYDIN CAD. NO:55 BATMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU - BATMAN/MERKEZ
b) Tarihi ve saati : 31.05.2019 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1. İstekliler, İşletmenin faaliyet alanıyla ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden alınmış İşletme Kayıt Belgesi/İşletme onay belgesi ve numarasına sahip belgeyi teklifleri ile birlikte sunacaklardır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İhale tarihinde geçerli olmak üzere Hizmet yeterlilik belgesi (TSE TS 8985 Numaralı İş Yerleri - Yemek Fabrikaları ve Toplu Yemek Mutfakları - Genel Kurallar)'nin aslı/aslı idarece görülmüştür sureti teklifle birlikte sunulacaktır

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu İhalede benzer iş olarak kamu veya özel sektörde Yemek Pişirme ve yemek servis hizmetleri işi ile kumanya hazırlama ve dağıtım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı BATMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜRO AMİRLİĞİNDEN, BATMAN DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNE YATIRILAN DÖKÜMAN SATIŞ BEDELİ MAKBUZU KARŞILIĞINDA SATIN ALINABİLİR. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KÜLTÜR MAH.AV.ZEKERİYA AYDIN CAD. NO:55 BATMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, KAT:3 LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, SATINALMA BÜRO AMİRLİĞİ - BATMAN/MERKEZ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR