ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ

Şoför ve temizlik hizmeti alınacaktır

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6'sı temizlik hizmetlerini, 3'ü şoförlük hizmetlerini, 4'ü yardımcı hizmetleri karşılamak için toplam 13 kişilik hizmet alımı.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.01.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Döşeme Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı. No: 138 Seyhan/ADANA
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği
YARDIMCI HİZMETLER, ŞOFÖR ve TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİNE AİT İHALE İLANI


Çukurova Kalkınma Ajansı, yardımcı hizmetler, şoför ve temizlik hizmeti temini için "Herkese Açık İhale Usulü" ile ihale yapacaktır.

1-Ajansın İrtibat Bilgileri
a) Adresi : Döşeme Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı. No: 138 Seyhan/ADANA
b)Telefon ve faks numarası : Tel: 322 363 00 40 Faks; 322 363 00 41
c) Elektronik posta adresi : ihale(S>cka.orq.tr
d) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : www.cka.orq.tr
e) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Döşeme Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı. No: 138 -İdari ve Mali İşler Seyhan/ADANA
f)İhale dokümanı satış bedeli : 100.00 TL
g) Ajansın Banka Hesap No'su : Vakıflar Bankası Seyhan Şubesi Iban no.: TR75 0001 5001 5800 7286 4126 79
2- İhale Konusu İşin
a) Niteliği, türü miktarı 6'sı temizlik hizmetlerini, 3'ü şoförlük hizmetlerini, 4'ü yardımcı hizmetleri karşılamak için toplam 13 kişilik hizmet alımı.
b) Yapılacağı Yer Yardımcı hizmetler ve temizlik hizmetleri, Ajansın Döşeme Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı. No: 138 Seyhan/ADANA adresindeki ofisleri ile Üç Ocak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Mersin Ticaret Borsası Kompleksi (Uman D Kapısı Yanı) Kat:2 3/21 Akdeniz/MERSİN adresindeki ofisinde, şoförlük hizmetleri ise Türkiye sınırları içinde yapılacaktır.
c) İşe başlama tarihi Sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi 01.02.2017 tarihinden başlamak üzere 11 aydır.
3- İhalenin
a) Usulü Herkese Açık İhale Usulü
b) Yapılacağı yer Döşeme Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı. No: 138 Seyhan/ADANA
c) Tarihi ve saati 26.01.2017 saat: 10.00
ç) Son başvuru tarih ve saati 26.01.2017 saat: 10.00
d) Tekliflerin değerlendirilme tarih saat ve yeri 26.01.2017 saat: 10.00

4-İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
d) İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren istekliler/n teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
g) Şartnamede yer alan mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler,
h) Şartnamede yer alan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler,
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, j) Yasaklı olunmadığına dair yazılı taahhütname,
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.
6- İstekliler tekliflerini, işin niteliğini, miktarını yerinde görüp, buna göre teklif verecek olup ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle idari ve teknik şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
7- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış gün) takvim günüdür.
8- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
9- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Döşeme Man. Turhan Cemal Beriker Bulvarı. No: 138 Seyhan/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.
10- İhale dokümanı yukarıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın alması zorunludur.
11- Çukurova Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, ma! ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğinde kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR