EDREMİT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Şoförlü treyler ile çekici kamyon kiralama hizmeti alınacaktır

EDREMİT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/256964
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Orman Yangınları ile Mücadele, İş Makineleri Nakli İçin Şoförü İle Birlikte 120 gün 24 saat esasına dayalı 01.07.2019 ile 29.10.2019 tarihleri arasında En Az 40 Ton Taşıma Kapasiteli Treyler ile Çekici Kamyon Kiralama. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.06.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi No:9 10300 Edremit/Balıkesir
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2019 YILI ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE, İŞ MAKİNELERİ NAKLİ İÇİN ŞOFÖRÜ İLE BİRLİKTE EN AZ 40 TON TAŞIMA KAPASİTELİ İKİ DİNGİLLİ LOWBED YARI RÖMORK TREYLER İLE LOWBED YARI RÖMORKA BAĞLANTI TERTİBATLI TEK DİNGİLLİ ÇEKİCİ KAMYON KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ


ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EDREMİT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
2019 Yılı Orman Yangınları ile Mücadele veİş Makineleri Nakli İçin Şoförü İle Birlikte İki Dingilli Lowbed Yarı Römork Treyler ile Lowbed Yarı Römorka Bağlantı Tertibatlı Tek Dingilli Çekici Kamyon Kiralama Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/256964
1-İdarenin
a) Adresi : Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi No:9 10300Edremit/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 02663731222 - 02663731092
c) Elektronik Posta Adresi : cananavcu@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Orman Yangınları ile Mücadele, İş Makineleri Nakli İçin Şoförü İle Birlikte 120 gün 24 saat esasına dayalı 01.07.2019 ile 29.10.2019 tarihleri arasında En Az 40 Ton Taşıma Kapasiteli Treyler ile Çekici Kamyon Kiralama.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve ihtiyaç olduğunda diğer Orman Bölge Müdürlükleri sorumluluk sınırlarıdır.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.07.2019, işin bitiş tarihi 29.10.2019
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi No:9 10300Edremit/Balıkesir
b) Tarihi ve saati : 11.06.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
a) Treyler 2008 Model veya üzeri, en az 280 HP gücünde, katar ağırlığı 40 ton veya üzeri, dorsesinin indirme müştemilatı olacaktır.
b) Dorse platform uzunluğu asgari 5.00 m. azami 5.50 m. (Arka tekerlekler ve indirme müştemilatı hariç) ve genişliği asgari 2.70 m. azami 3.00 m. olacaktır.
c)Çekici Kamyon ve Treyler, Karayolları Trafik kanununun istediği araç, gereç ve ekipmanlara sahip olacaktır.
d)Çekici Kamyon ve Treyler kaskolu olacaktır. Araç isteklinin kendisine ait ise araç ruhsatını (veya onaylı fotokopisini) ve/veya araç başka yerden temin ediliyorsa, noterden onaylı kira sözleşmesini idareye sunmak zorundadır.
Çalıştırılacak şoförlere ait kimlik ve ehliyet fotokopileri ile adli sicil kayıtları da İdareye teslim edilecektir.İsteklinin kendi malı olan araçlar; Ruhsat yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.Kiralık olarak temin edilecek araçlar için ise noter onaylı en az 15/11/2019 tarihine kadar geçerli kiralama sözleşmesi olacaktır.
Yukarıda bahsi geçen ilgili belgeler, üzerine ihale kalan istekli tarafından SÖZLEŞMEDEN SONRA İŞE BAŞLAMADAN önce İdareye teslim etmesi zorunludur.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TL (Türk Lirası) karşılığı Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Cennetayağı Mah. İstasyon Cad. No:9 10300 Edremit/Balıkesir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edremit Orman İşletme Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığına Cennetayağı Mah. İstasyon Cad. No:9 10300 Edremit/Balıkesir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR