KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI

Tahmil tahliye hizmet alımı yapılacaktır

KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01029896
Şehir : Kastamonu
Yayınlandığı Gazeteler

KASTAMONU 25.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/354691
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI

İHALE İLANI

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız Kampanya Dönemi Şeker Ambarı ve Malzeme Ambarı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası : 2019/354691
1-İdarenin
a)Adresi : Taşköprü Yolu 18.Km Bük köyü Mevkii 37070/KASTAMONU
b)Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik postaadresi

: -
2-İhale konusu hizmetin
a)Niteliği, türü ve miktarı Kampanya döneminde üretimden Şeker ambarına gelen 50 Kg’lık torbalardaki yaklaşık üretim ve satış miktarına göre +-% 25 toleranslı 40.000 Ton kristal şekerin istiflenmesi veya doğrudan satış vasıtalarına yüklenmesi, Fabrika içi diğer ambarlarımıza taşınması gerekirse, fabrikanın kendi vasıtaları ile fabrika içi ambarlara taşınıp aynı anda istiflenmesi, kampanya içi ve dışında istiflenen şekerlerin istiften satış vasıtalarına yüklenmesi. Gerek istifleme esnasında gerek satış esnasında yırtılan, dökülen ya da avaryaya ayrılan şekerlerin rafineriye verilmesi ve ambarların temizliğinin yapılması. Malzeme ambarına gelen ve giden malzemelerin indirilmesi, yüklenmesi ve istiflenmesi işidir.
Miktarı ve türü:
İhale konusu işte ihale süresi boyunca çalıştırılacak personel sayısı ve çalışma süreleri aşağıda gösterilmiştir.
- 05.09.2019 – 04.09.2020 tarihleri arası: 5 Kişi (Asgari ücretin %20 fazlası)
- 20.09.2019 – 19.12.2019 Tarihleri arası: 31 Kişi (Asgari Ücret)
- 20.09.2019 – 19.12.2019 Tarihleri arası: 4 Kişi ( Asgari Ücret) – Kampanyada avarya şeker durumuna göre çalıştırılıp çalıştırılmayacağı idarenin yetkisindedir. Yüklenici hiçbir şekilde itiraz edemez.
- Yukarıda belirtilen kişi sayısı ve çalışma süreleri tahmini olarak belirlenmiş olup, şeker satışlarının arttığı veya azaldığı dönemlerde ihtiyaç kadar personel idare tarafından çalıştırılacak olup yüklenici bu duruma itiraz etmeyecektir.
b) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası
c) İşin süresi : 12 ay sürelidir.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 07.08.2019, saat: 14:00

4. İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dâhil) 200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6.Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
8. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırk beş) takvim günü olmalıdır
9. İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
10. Yüklenicinin talep etmesi ve fabrikamızca uygun görülmesi halinde idari şartnamenin 49. maddesindeki şartlarla yatacak yer tahsis edilebilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR