TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ TRABZON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Tahmil ve tahliye hizmeti alınacaktır

TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ TRABZON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01099422
Şehir : Trabzon / Ortahisar
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ''DEN GÜNEBAKIŞ 12.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tahmil-Tahliye Hizmetleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TMO Trabzon Şube Müdürlüğü İdare Binası
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TRABZON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE BAĞLI İŞYERLERİNİN
2020 YILI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK EKSİLTME
YÖNTEMİ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TMO Trabzon Şube Müdürlüğü ile bağlı işyerlerinin ve bu işyerleri nezdinde ileride açılacak ekip ve koltuk ambarlarında 2020 yılı döneminde hububat, çeltik, haşhaş, fındık ve iştigal konusuna giren tüm ürünlerin yükleme-boşaltma işlerinin yaptırılmasını teminen 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı ihalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında 25 inci Maddesi Açık Eksiltme Usulü ile 25.12.2019 tarihinde ve aşağıda belirtilen saatte TMO Trabzon Şube Müdürlüğü binasında açık eksiltme usulü ile ihale yapılacaktır.
İhaleye iştirak eden olmadığı veya ihale gerçekleştirilemediği takdirde aynı yer ve saatlerde 26.12.2019 tarihinde ikinci kez ihaleye çıkılacaktır.

1- İdarenin:
a) Adresi : Toprak Mahsulleri Ofisi Trabzon Şube Müdürlüğü
b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 462 321 47 06 Faks: 0 462 326 39 36
c) Elektronik posta adresi (varsa): www.tmo.gov.tr

2-İhale konusu hizmetin:
a) Adı : Tahmil-Tahliye Hizmetleri
b) Yapılacağı yer : T.M.O. Trabzon Şube ve ileride açılacak bağlı işyeri ve ekipler
c) İşin süresi : 31.12.2020 tarihine kadar

3- İhalenin:
a) İhale Usulü : Açık Eksiltme
b) Yapılacağı yer : TMO Trabzon Şube Müdürlüğü İdare Binası
c) Tarihi ve saati : 25.12.2019 tarihinde ve aşağıda belirtilen saatlerde
d) İhale komisyon toplantı yeri : Trabzon Şube Müdürlüğü toplantı salonu

4- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini
4.1-İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye katılacak olanların Ofisçe onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer : Trabzon Şube Ticaret Servisi
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Trabzon Şube Muhasebe Servisi
c) İhale dokümanı satış bedeli (KDV dâhil) : 50,00 TL (Elli TL’dir).

5- Katılım Belgelerinin Sunulacağı Yer, Son Belge Verme Tarih ve Saati
5.1- Katılım belgelerinin sunulacağı yer, son belge verme tarih ve saati:
a) Katılım belgelerinin sunulacağı yer : Trabzon Şube Bilgi İşlem Servisi
b) Son belge verme tarihi (ihale tarihi) : 25.12.2019
c) Son belge verme saati (ihale saati) : 14:00

6- İhale Dokümanının Kapsamı
6.1- İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.
a) Şartname,
b) Sözleşme Tasarısı,
c) Taahhütname (SGK ve Vergi borcu ile yasaklı olmadığına dair)
d) Taahhütname (SGK kapsamında işçi çalıştırılması) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
e) Geçici Teminat Mektubu Örneği
f) Kesin Teminat Mektubu Örneği
g) İsteklinin çalıştıracağı işçiler için temin ederek giydireceği yeleğin tasarımı ve teknik şartname bilgileri.

7- İhaleye Katılabilmek için Gereken Belgeler
7.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri 5. madde kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge;
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ilgili Ticaret Sicil Gazetelerinin tamamı veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname (ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)
e) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair taahhütname, (ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)
f) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve ihale ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
İstekliler, yukarıdaki belgelerin aslı veya Noterden tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır. Ancak, işyerince aslı görülen belgenin fotokopisine “aslı idarece görülmüştür” şerhi düşülerek, belgenin aslı İhaleden sonra istekliye iade edilebilir.
8- İhaleye giremeyecek olanlar:
İhale Şartnamesinin 10. maddesinde belirtilen hususlara sahip olanlar.
Ofis 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereğince Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi olmadığından, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. Geçici ihale, İhale Onay Makamınca onaylandığı takdirde kesinleşir. Onaylanmadığı takdirde, geçici ihale sahibi bundan ötürü, zarar, ziyan ve kardan mahrumiyet gibi hangi ad altında olursa olsun İdareden hiçbir istekte bulunamaz.


İŞYERİ ADI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

GEÇİCİ TEMİNAT(TL)

TRABZON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
(Açılacak Ekipler Dahil)

25.12.2019

14:00


48.000,00


TMO Trabzon Şube Müdürlüğü Banka IBAN Numarası

BANKA ADI IBAN NO:
TC Ziraat Bankası Gazipaşa Şubesi TR24 0001 0025 3437 7119 0666 29


TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
TRABZON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR