AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tehlikeli atıkların toplanması,taşınması ve bertaraf edilmesi hizmeti alınacaktır

AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/485599
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
TEHLİKELİ ATIK ARA DEPOLAMA VE BERTARAFI HİZMET ALIMI 18.424 Kg
İşin Yapılacağı Yer
:
Afyonkarahisar Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Dr.H.İ.ÖZSOY Bolvadin Devlet Hastanesi , Çay Devlet Hastanesi , Dinar Devlet Hastanesi , Emirdağ Devlet Hastanesi, İscehisar Devlet Hastanesi , Sandıklı Devlet Hastanesi , Sinanpaşa Devlet Hastanesi , Şuhut Devlet Hastanesi , Afyonkarahisar Halk Sağlığı Laboratuvarı , Bayat Dr.M.T.İlçe Devlet Hastanesi , İhsaniye İlçe Devlet Hastanesi , Sultandağı İlçe Devlet Hastanesi , İl Sağlık Müdürlüğü/Tıbbi Cihaz, Eczacılık Birimi ve Biyomedikal, İl Ambulans Servisi Başhekimliği , Afyonkarahisar Merkez Toplum Sağlığı Merkezi , Başmakçı İlçe Hastanesi , Çobanlar İlçe Devlet Hastanesi , Çay İlçe Sağlık Müdürlüğü , Sinanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü , Dazkırı İlçe Devlet Hastanesi , Evciler İlçe Devlet Hastanesi , İscehisar Toplum Sağlığı Merkezi , Bolvadin İlçe Sağlık Müdürlüğü , Dinar İlçe Sağlık Müdürlüğü, Haydarlı İlçe Devlet Hastanesi, Emirdağ İlçe Sağlık Müdürlüğü, Hocalar İlçe Entegre Hastanesi, Kızılören Toplum Sağlığı Merkezi, Sandıklı İlçe Sağlık Müdürlüğü, Şuhut İlçe Sağlık Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar Birimi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DERVİŞPAŞA MAHALLESİ DR. MAHMUT HOCA CADDESİ NO:26 AFYONKARAHİSAR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI LABORATUVAR VE

SAĞLIK TESİSLERİNİN TEHLİKELİ ATIKLARININ TOPLANMASI, TAŞINMASI,

ARA DEPOLANMASI VE GERİ KAZANIM/BERTARAF EDİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ

Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Laboratuvar ve Sağlık Tesislerinin Tehlikeli Atıklarının Toplanması, Taşınması, Ara Depolanması ve Geri Kazanım/Bertaraf Edilmesi Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/485599
1-İdarenin
a) Adresi : DERVISPASA MAHALLESI DR. MAHMUT HOCA CADDESI 03200 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 2724440430 - 2722147524
c) Elektronik Posta Adresi : khb03.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
TEHLİKELİ ATIK ARA DEPOLAMA VE BERTARAFI HİZMET ALIMI 18.424 Kg
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Afyonkarahisar Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Dr.H.İ.ÖZSOY Bolvadin Devlet Hastanesi , Çay Devlet Hastanesi , Dinar Devlet Hastanesi , Emirdağ Devlet Hastanesi, İscehisar Devlet Hastanesi , Sandıklı Devlet Hastanesi , Sinanpaşa Devlet Hastanesi , Şuhut Devlet Hastanesi , Afyonkarahisar Halk Sağlığı Laboratuvarı , Bayat Dr.M.T.İlçe Devlet Hastanesi , İhsaniye İlçe Devlet Hastanesi , Sultandağı İlçe Devlet Hastanesi , İl Sağlık Müdürlüğü/Tıbbi Cihaz, Eczacılık Birimi ve Biyomedikal, İl Ambulans Servisi Başhekimliği , Afyonkarahisar Merkez Toplum Sağlığı Merkezi , Başmakçı İlçe Hastanesi , Çobanlar İlçe Devlet Hastanesi , Çay İlçe Sağlık Müdürlüğü , Sinanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü , Dazkırı İlçe Devlet Hastanesi , Evciler İlçe Devlet Hastanesi , İscehisar Toplum Sağlığı Merkezi , Bolvadin İlçe Sağlık Müdürlüğü , Dinar İlçe Sağlık Müdürlüğü, Haydarlı İlçe Devlet Hastanesi, Emirdağ İlçe Sağlık Müdürlüğü, Hocalar İlçe Entegre Hastanesi, Kızılören Toplum Sağlığı Merkezi, Sandıklı İlçe Sağlık Müdürlüğü, Şuhut İlçe Sağlık Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar Birimi


c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 30.06.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DERVİŞPAŞA MAHALLESİ DR. MAHMUT HOCA CADDESİ NO:26 AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati : 21.10.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
a-) İstekliler; Çevre Bakanlığından verilmiş olan Ara Depolama Tesisi lisansı veya Geri Kazanım/Bertaraf tesisi lisansına sahip olmalıdır. İlgili belgeyi ihale dosyasına koymalıdır.
b-) istekliler; ara depolama lisansına sahip ise, geri kazanım ve bertaraf merkezleri ile yapmış olduğu sözleşmeleri belgelemeli ve noter onaylı suretlerini ihale dosyasına koymalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamuya sunulan her türlü ,Tehlikeli Atıklarının Ara Depolanması ve/veya Toplanması, Taşınması, Geri Kazanım/Bertaraf Edilmesi İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR