ARAÇ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Toprak işleme hizmeti alınacaktır

ARAÇ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01003090
Şehir : Kastamonu / Araç
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM ARAÇ 30.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/255395
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
149,6 Ha sahada 265 km Ekskavatör ile Gradoni Şeklinde Toprak İşlemesi (Buror Teras), Yapımı hizmet alım işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.06.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Araç Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası No:206
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SUNİ GENÇLEŞTİRME SAHALARINDA SAHA HAZIRLIĞI EKSKAVATÖR İLE GRADONİ ŞEKLİNDE TOPRAK İŞLEMESİ (BUROR TERAS) HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ARAÇ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Araç Orman İşletme Müdürlüğü Dereyayla Orman İşletme Şefliği Tavşanlı Köyü Suni Gençleştirme Sahalarında Saha Hazırlığı Ekskavatör ile Gradoni Şeklinde Toprak İşlemesi (Buror Teras) Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/255395
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ARAÇ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Yeşil Mahalle Kastamonu Caddesi No:13 - 37800 ARAÇ/KASTAMONU
c) Telefon ve faks numarası : 3663621005 - 3663621049
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Araç Orman İşletme Müdürlüğü Dereyayla Orman İşletme Şefliği Tavşanlı Köyü Suni Gençleştirme Sahalarında Saha Hazırlığı Ekskavatör ile Gradoni Şeklinde Toprak İşlemesi (Buror Teras) Hizmet Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 149,6 Ha sahada 265 km Ekskavatör ile Gradoni Şeklinde Toprak İşlemesi (Buror Teras), Yapımı hizmet alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Araç Orman İşletme Müdürlüğü Dereyayla Orman İşletme Şefliği Tavşanlı Köyü Suni Tensil Sahaları (141, 144, 145, 146, 148 Nolu Bölmeler)
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.08.2019, işin bitiş tarihi 22.11.2019
d) İşe başlama tarihi : 01.08.2019

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.06.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Araç Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası No:206

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite raporuna ait bilgiler:
İstekliler sözleşme aşamasında 6 Adet en az 24 HP gücünde aks aralığı maksimum 170 Cm. genişliğinde Mini Ekskavatöre ait sahipliliği gösteren veya kiralandığına ilişkin belgeleri İdareye sunulacaktır. (Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Makinelerin kiralık olması halinde Noter onaylı Kira sözleşmesi idareye verilecektir.)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Makina ile yapılan her türlü ağaçlandırma,Erozyon kontrolü,Toprak Muhafaza, Suni Tensil, Doğal Gençleştirme Makineli diri örtü temizliği( ekskavatör ile yapılan her türlü arazi hazırlığı ve toprak işleme ) işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR