SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Yaş pancar posası paketleme hizmeti alınacaktır

SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01184592
Şehir : Balıkesir / Susurluk
Yayınlandığı Gazeteler

5 EYLÜL 03.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/340143
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2020/21 kampanya döneminde 120.000 ton (Yüzyirmibinton) yaş pancar posasının, mobil tip, silindirik formda streçlenmiş balya silajı yapım esasına göre çalışan Yaş Pancar Posası Paketleme Makineleri ve 25-50 kg’lık vakumlu paketleme makineleri ile paketlenmesi, yapılan paketlerin alıcı araçlarına yüklenmesi, stoklama alanına taşınması, istiflenmesi, stoklama sahasından satılan paketlerin alıcı araçlarına yüklenmesi işidir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Susurluk Şeker Fabrikası Yaş Pancar Posası Paketleme Tesisleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.07.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası

“Fabrikamız 2020/2021 Kampanya Dönemi Yaş Pancar Posası Paketleme (İşçilik, Sarf Malzemeleri, Paketleme Makinesi ve Diğer Araç Gereçler Dahil) Hizmet Alımı’’ T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır

İhale kayıt numarası : 2020/340143
1-İdarenin
a) adresi :Bursa Karayolu Üzeri 4.Km. Susurluk Şeker Fabrikası
b) telefon ve faks numarası :0 266 865 19 40 (4 Hat) – 0 266 865 26 04-05
c) elektronik posta adresi (varsa) :
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı :2020/21 kampanya döneminde 120.000 ton (Yüzyirmibinton) yaş pancar posasının, mobil tip, silindirik formda streçlenmiş balya silajı yapım esasına göre çalışan Yaş Pancar Posası Paketleme Makineleri ve 25-50 kg’lık vakumlu paketleme makineleri ile paketlenmesi, yapılan paketlerin alıcı araçlarına yüklenmesi, stoklama alanına taşınması, istiflenmesi, stoklama sahasından satılan paketlerin alıcı araçlarına yüklenmesi işidir.
b) yapılacağı yer :Fabrikamız Yaş Pancar Posası Paketleme tesisleri
c) işin süresi :365 gün (Üçyüzaltmışbeş) Takvim Günü (± 20 toleranslı)
3-İhalenin
a) yapılacağı yer :Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) tarihi ve saati :16.07.2020 Perşembe günü saat.14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4. 1- İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200,00 (İkiyüz) Türk Lirası karşılığı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Susurluk Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13-Diğer Hususlar
13.1. İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.
13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR