BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yemek hazırlama ve dağıtma hizmeti alınacaktır

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00928596
Şehir : İstanbul / Kağıthane
Semt-Mahalle : HÜRRİYET MAH. / ÇAĞLAYAN
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRSES 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
BEDAŞ 2019 yılı yemek hazırlama ve dağıtma hizmet alım işi (2 yıl) açık ihale usulü ile yaptırılacaktır
İşin Yapılacağı Yer
:
İSTANBUL/Avrupa Yakası
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Kağıthane-İSTANBUL, 2.Kat. Ticari Kurul Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

YEMEK HAZIRLAMA VE DAĞITMA HİZMET ALIM İŞİ
Açık İhale Usulü İhale Edilecektir.

Şirketimiz bünyesinde yemek hazırlama ve dağıtma hizmeti Açık ihale usulü ihale edilecektir.

GRUP NO İŞİN ADI İŞİN SÜRESİ
BEDAŞ-2019- YEMEK-01 YEMEK HAZIRLAMA VE DAĞITMA HİZMET ALIM İŞİ 2 YIL

1-Şirketin:

a) Adresi : Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Kağıthane-İSTANBUL
b) Tel : 0 212 311 81 24

c) Elektronik Posta Adresi : Oznur.ucar@bedas.com.tr
d) Kayıtlı Elektronik posta Adres : bogazici.satinalma@hs02.kep.tr

2- İhale Konusu İşinin:
a) İşin Yapılacağı Yer : İstanbul Avrupa Yakası

b) İhalenin Yapılacağı Yer : Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Kağıthane-İSTANBUL, 2.Kat. Ticari Kurul Toplantı Salonu

c) İhale Tarih ve Saati : 22.01.2019 Salı Günü Saat:14:00

3- İhaleye Katılma Şartları ve İstenen belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde uygulanacak Kriterler:
3.1 İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler:
3.1.1 İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüklerince verilen ve ihale tarihinde geçerli olan Gıda Üretim İzni Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesi
3.1.2 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
3.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
3.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
3.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
3.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
3.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
3.1.3 Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge,
3.1.4 Teklif edilen toplam bedelin %5’inden az olmamak kaydı ile kendi belirleyeceği oranda geçici teminat verilecektir. Geçici Teminatın süresi teklif geçerlilik tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim gününden az olamaz.

3.1.5 İhale konusu işte alt yüklenici çalıştıramaz.
3.2 Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin belgelerin ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
3.2.1 Teklif edilen bedelin %20’sinden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit veya teminat kredisini yada serbest mevduatını gösterir banka referans mektubunu teklif ile birlikte verecektir.
3.2.2 İstekli son iki yıla ait bilançosu veya eşdeğer belgeleri, Serbest Muhasebeci, Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen belgeyi teklif ile birlikte verecektir
3.2.3 İş hacmini gösteren Belgeler:
İstekli İhalenin yapıldığı yıldan önceki 2 yıla ait olmak üzere Teklif ettiği bedelin en az 2 katı kadar toplam ortalama yıllık ciroya sahip olduğunu gösterir belgeleri SMM veya YMM onaylı olarak sunulacaktır.
3.2.4 Teklif sahibinin, ihale tarihi itibariyle SGK pirim borcu ve Vergi borcu bulunmaması, mesleki faaliyetlerinden dolayı kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmemiş olduğunu belgeleyen İhale durum belgesi sunulacaktır

3.3 Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin belge ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
3.3.1 İş deneyim Belgeleri:
Kamu Kurumları tarafından hazırlanan İş Deneyim Belgeleri, İş deneyim belgesi olmayan ve Özel Sektörde iş yapmış olan İstekliler İş Deneyim Belgesi yerine, onaylı Sözleşme ve Kabul Tutanağı ile sözleşme kapsamında kesilen faturaların SMM veya YMM onaylı suretlerini ya da İş Deneyim Belgesi Formatında İş Deneyim Referans Belgesi,
Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan tek sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, yapılan işin toplam tutarı iş deneyim tutarı olarak kabul edilir.
İş deneyim belgesinin tutarı, Teklif Sahibinin son 5(beş) yıl içerisinde tek sözleşmeye bağlı olarak bitirdiği işe ilişkin olarak, teklif ettiği işe ait iki yıllık toplam bedelinin % 90’sindan az olmayacaktır.
Bu ihalede benzer iş olarak, malzemeli veya malzemesiz ve yerinde veya dışarıda yemek pişirme veya dağıtım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilir.

3.5. Kalite Belgesi ile ilgili yeterlilik kriteri

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi

Kalite ve Standarda İlişkin Belgelerin Sunuluş Şekli:
a) Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen [kalite yönetim sistem belgesi/ HACCP Gıda Güvenliği belgesi]. Bu belgeler tasdik işleminden muaftır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerinin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.
b) Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit yazısı alınması zorunlu değildir. Ayrıca bu belgelerden yurt dışında düzenlenenlerde tasdik işleminden muaftır. Ancak yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
5- İhalemize katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler talep etmeniz halinde adresinize, kayıtlı e-posta, iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek veya imza karşılığı yetkilendireceğiniz kişiye elden teslim edilecektir.
6- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Kağıthane- İSTANBUL 2.kat Ticari kurul Toplantı salonu adresine elden teslim edileceği gibi aynı adrese posta ile de gönderilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
7- İstekliler tekliflerini, teklif edilen birim fiyatın, miktar ve süre ile çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir.
İhalede yeterlilik alan İsteklilerin hazır bulunan yetkilileri ile açık eksiltme yapılacak olup, İhale toplam bedel üzerinden değerlendirilerek, İhaleyi alan istekliyle sözleşme imzalanacaktır.
8- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklif verilemez.
9- Konsorsiyum ve iş ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR