YENİPAZAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yemek hizmeti alınacaktır

YENİPAZAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00848237
Şehir : Aydın / Yenipazar
Yayınlandığı Gazeteler

DENGE 04.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/385902
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Aydın İli Yenipazar ilçesiııde 17/09/2018- 14/06/2019 Tarihleri Arasında 177 İş Günü 4.59 Öğrenci 8 (Sekiz) Taşıma Merkezindeki Öğrencilere Sıcak öğle Yemeği Ilazırlama ve Dağıtım İşi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.08.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yenipazar/AYDIN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YENİPAZAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YEMEK İLANI
YEMEK HIZMETI ALINACAKTIR
YENİPAZAR ILÇE MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜĞÜ- MILLI EĞITIM BAKANLIĞI MÜSTEŞAFILIK


Aydın İli Yenipazar ilçesinde 17/09/2018- 14/06/2019 Tarihleri Arasında 177 iş Günü 459 Öğrenci 8 (Sekiz) Taşıma Merkezindeki Öğrencilerine Sıcak Öğle %emeği Hazırlama ve Dağıtım işi hizmet ahmı 4734 sayıh Kamu Ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ihaleye ilişkin aynntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
ihale Kayıt Numarası : 2018/385902
I-Idarenin
a) Adresi : Hükümet Mahallesi Inönü Caddesi 5 09350 :NİPAZAR/ANDI N b) Telefon ve faks numarası : 2563612102 - 2563613026 e) Elektronik Posta Adresi : yenipazar094meh.govir
ç) Ihale dokümmunın görülebilecegi internet : https://ekaplik.govir/EICAP/
adresi
1/411
2-Ihale konusu hizmetin

 1. Niteliği, türü ve miktarı : Aydın İli Yenipazar ilçesiııde 17/09/2018- 14/06/2019 Tarihleri Arasında 177 İş Günü 4.59 Öğrenci 8 (Sekiz) Taşıma Merkezindeki Öğrencilere Sıcak öğle Yemeği Ilazırlama ve Dağıtım İşi

Ayı-Intik bilgiye EKAP'ta yer alan ihale doküman' içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Yapılacağı yer : 8 (Sekiz) Taşıma Merkezindeki ilk(Ortaokol, imam Hatip Ortaokulu.

e) Süresi : Işe başlama tarihi 17.09.2018, işin bilis tarihi 14.06.2019
3- Ihalenin
a) Yapılacağı yer : ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yenipazar/AYDIN
10 Tarihi ve saati : 28.08.2018 - 10:00
4. ihaleye luıtılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.1haleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. Ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zrırwılu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb.
belgeler,
Gıda 'Tanın ve hayvancılık Bakanlığından alınan "Gıda Üretim izin Belgesi"
4.1.2. Teldif vermeye yetkili olduğunu gösteren Imza Beyannamesi veya Imza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel Icişiliğinin ortakları, üyeleri veya lcunıculan ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar' gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.13. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği Idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüldenicilere yaptınlamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansmdan fazla hissesine sahip ortağına ait olması
halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklan veya serbest mahasebeci, yeminli mali müşavir ya da
serbest muhasebeci mali mfışavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye dogru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Idare tarafuldan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Iş deneybnini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi
4.3.2. Makine, teçhizat ve diger ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

 1. ihale Tarihi itibariyle en az 459 Kişilik iiğrenciye yemek sunulacagma dair kapasiteporu idareye ibraz edilecektir.
 2. ihale Konusu işin uhdesinde kalan yüklenicinin kendi mutfağının, yemek ihale sözleşmesinin denetimi nedeni ile hizmetin verileceği il sınırları içinde olması zorunludur. Kiralık mutfak kabul edilmeyecektir.
 3. t hele konusu işi yerine getirmek için 2 adet aracın (Sıcak-Sulu yemek taşımasına uygun) belgeleri idareye ibraz edilecektir. Ara kiralık olması halinde işin bitiş tarihine kadar olan kira sözleşmesi idareye ibraz edilecektir

43.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

 1. İsteklililer ihale tarihi itibari ile geçerliliği olan TS 13075 Belgesine Haiz Olacaktır. Bununla ilgili belgeyi teklif kapsamında sunacaklardır.
 2. Yemek yapımında kullanılacak mutfağın ve servisleri!, ihale tarihi itibariyle geçerliliği olan TS 8985 hizmet yeri yeterlilik belgesine haiz olduğunu belgelendireeek ve belgeyi teklif kapsamında sunacaklardır.

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akıedite edilen belgelendirme lcuruluşlan veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon laırumlarmca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirıne Inınduştarınm, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Anflaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarmca alaedite edilmiş belgelendinne kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdügüntin, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Ihale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından alcredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşlan tarafından düzenlenen ve TORKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifilcalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir
İş ortaldıklarmda, ortaldardan birinin istenilen belgeyi swunası yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.
Her türlü taşımak sıcak yenıek hazırlama ve dağıtım işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir

 1. Ihaleye sadece yerli isteldiler katılabilecektir.
 2. Ihale dokilmamınn görülmesi ve satın alınması:

7.1. Ihale doküman', idarenin adresinde görülebilir ve 350 TRY (Türk Lirası) karşılığı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Şubesi adresinden
satın alınabilir.
7.2. Ihaleye teklif verecek olanların ihale dokumanın: satm almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teldifler, ihale tarih ve saatine kadar ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu

Icalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanaealchr.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. Istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diger hususlar:
Ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde biralcılacalaır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR