ÇİVRİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yemek hizmeti alınacaktır

ÇİVRİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01035928
Şehir : Denizli / Çivril
Yayınlandığı Gazeteler

ÇİVRİL 30 AĞUSTOS 07.08.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/372092
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI KAPSAMINDAKİ İMAM HATİP ORTAOKULU VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERE VERİLECEK 1344 KİŞİLİK ÖĞLE YEMEĞİ İHALESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ÇİVRİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇATLAR MH. 30 AĞUSTOS CD. NO:24 ÇİVRİL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

ÇİVRİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI KAPSAMINDAKİ İMAM HATİP ORTAOKULU VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERE VERİLECEK 1344 KİŞİLİK ÖĞLE YEMEĞİ İHALESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/372092

1-İdarenin

a) Adresi : Çatlar Mh.30 Ağustos Cd. No:24 20600 ÇİVRİL/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 2587131260 - 2587131796
c) Elektronik Posta Adresi : 141235@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI KAPSAMINDAKİ İMAM HATİP ORTAOKULU VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERE VERİLECEK 1344 KİŞİLİK ÖĞLE YEMEĞİ İHALESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 11 TAŞIMA MERKEZİ OKUL (1 İMAM HATİP ORTAOKULU, 10 ORTAÖĞRETİM OKULU)
c) Süresi : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ÇİVRİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇATLAR MH. 30 AĞUSTOS CD. NO:24 ÇİVRİL
b) Tarihi ve saati : 29.08.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İLGİLİ KURUMDAN ALINMIŞ GIDA ÜRETİM İZİN BELGESİ
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İhale tarihi itibari ile geçerlilik süresi dolmamış en az 1344 kişilik kapasiteli kapasite raporu İdareye ibraz edilecektir. Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları tarafından verilen, üretim yerine ait, ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış ,taşıma merkezi okullarda bulunan toplam 1344 adet öğrenci kapasiteli mutfağı olduğuna dair belge(söz konusu sıcak yemek hizmet alımı işinde yemek pişirilecek mutfağın;en az taşıma merkezi okulu taşıma kapsamındaki öğrenci sayısı kadar 1344 kişilik öğün sıcak yemek üretim kapasitesine sahip olması ve ticaret ve sanayi odası veya meslek odası tarafından yürürlükteki mevzuata uygun olarak onaylanmış olması ayrıca ihale başvuru tarihi itibariyle geçerli olması zorunludur.)
İhale konusu işin kaldığı yüklenicinin, asıl mutfağının yemek ihale sözleşmesinin denetimi nedeni ile hizmetin verileceği Denizli İl sınırları içerisinde olması zorunludur.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
Yemek yapımında kullanılacak mutfağın ve servislerin ihale tarihi itibarı ile geçerliliği olan TS 8985 Hizmet yeri yeterlilik belgesine haiz olduğu belgelendirilecek ve bu belgeyi istekliler teklif kapsamında sunacaklardır
-Kalite Yönetim Sistem Belgesi ISO 9001:2015 bu belgeyi istekliler teklif kapsamında sunacaklardır.
-İhale tarihi itibariyle yemek üretim tesisine ait TS13075 belgesi, bu belgeyi istekliler teklif kapsamında sunacaklardır.

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE HER TÜRLÜ YEMEK HAZIRLAMA VE DAĞITIMI İŞİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇİVRİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇATLAR MH. 30 AĞUSTOS CD. NO:24 ÇİVRİL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR