AYBASTI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yemek hizmeti alınacaktır

AYBASTI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01050138
Şehir : Ordu / Aybastı
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU OLAY 12.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/428364
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019-2020 Eğitim Öğretim Taşımalı Ortaöğretim ve İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Yemek İhalesi
İşin Yapılacağı Yer
:
Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İmam Hatip Ortaokulu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cumhuriyet Bulvarı Kaymakamlık Binası Kat 1 (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Odası)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
AYBASTI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Taşıma Kapsamında Eğitim Gören Orta öğretim ve İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Öğle Yemeği Hizmeti Alımı İhalesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/428364
1-İdarenin
a) Adresi :
Esenli Mahallesi Cumhuriyet Bulvari Özel IdareBinasi 25 52500 AYBASTI/ORDU
b) Telefon ve faks numarası : 4527141009 - 4527141301
c) Elektronik Posta Adresi : aybasti52@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2019-2020 Eğitim Öğretim Taşımalı Ortaöğretim ve İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Yemek İhalesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İmam Hatip Ortaokulu
c) Süresi : İşe başlama tarihi 21.10.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :
Cumhuriyet Bulvarı Kaymakamlık Binası Kat 1 (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Odası)
b) Tarihi ve saati : 02.10.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
hazır yemek, tabldot yemek üretimine ait işletme kayıt belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
a)Hizmet alanına yönelik olarak TSE 8985 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi b)Yemek üretim tesisi Ordu İli sınırları dâhilinde olacak olup Aybastı İlçe merkezi ile en fazla 80 km mesafe bulunacaktır. Bu tesisin il sınırları dâhilinde bulunduğuna dair tesisin kayıtlı bulunduğu Ticaret odası, Sanayi odası veya Meslek odasından alınacak yazı aslı veya aslı idarece görülmüştür ibareli idare yetkilisince imzalı örneği ihale anında komisyona sunulacaktır.İl dışı istekliler Ordu İl sınırları içerisinde bulunan şubelerinin belgelerini veya il içerisinde istenilen yeterlilik kriterlerine sahip firma/mutfaklarla noter tasdikli sözleşmelerini teklif kapsamında sunmaları gerekmektedir. c)Yemek Üretimi, Sunumu hizmetleri ile ilgili olarak istekli adına düzenlenmiş ve ihale itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi (Aslı veya Noter Onaylı Sureti)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1-Kamu Kurum Kuruluşları veya Özel Sektörde yapılan malzemeli yemek pişirme, dağıtımı ve sonrası hizmetler işi.
2-Özel ve Kamu sağlık kuruluşlarında malzemeli yemek pişirme, dağıtımı ve sonrası hizmetler işi.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cumhuriyet Bulvarı Kaymakamlık Binası Kat 1 (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Odası) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR