ERGENE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yemek hizmeti alınacaktır

ERGENE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01188502
Şehir : Tekirdağ / Ergene
Yayınlandığı Gazeteler

AVRUPA YAKASI 10.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/350245
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 İlkokul/ortaokul/ 7 lise öğrencisine186 iş günü süreli 77,748 öğün sıcak öğle yemeği hizmeti alımı ve 12 taşıma merkezi okul müdürlüğüne dağıtımı işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.08.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Marmaracık Mah. 1. Cad. No:11 Ergene/Tekirdağ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


5 İLKOKUL/ORTAOKUL/7 LİSE ÖĞRENCİLERİNE MALZEME DÂHİL 186 İŞ GÜNÜ 77,748 ÖĞÜN ÖĞLE YEMEĞİ PİŞİRİLMESİ VE DAĞITILMASI HİZMET ALIM


ERGENE -İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

5 İLKOKUL/ORTAOKUL/7 LİSE ÖĞRENCİLERİNE MALZEME DÂHİL 186 İŞ GÜNÜ 77,748 ÖĞÜN ÖĞLE YEMEĞİ PİŞİRİLMESİ VE DAĞITILMASI HİZMET ALIM hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:


İhale Kayıt Numarası : 2020/350245
1- İdarenin
a) Adresi : MARMARACIK MAH. 1.CADDE NO:11 HÜKÜMET KONAĞI 1. KAT ERGENE/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 2826862969 - 2826862970
c) Elektronik Posta Adresi : ergene59@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi

2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Taşımalı eğitim kapsamında bulunan 5 İlkokul/ortaokul/ 7 lise öğrencisine
186 iş günü süreli 77,748 öğün sıcak öğle yemeği hizmeti alımı ve 12 taşıma merkezi okul müdürlüğüne dağıtımı işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Taşıma Merkezi 12 Okulumuz (5 Temel Eğitim 7 Ortaöğretim)
c) Süresi : İşe başlama tarihi 31.08.2020, işin bitiş tarihi 18.06.2021


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Marmaracık Mah. 1. Cad. No:11 Ergene/Tekirdağ
b) Tarihi ve saati : 05.08.2020 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Gıda Üretim İzin Belgesi veya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü taratndan verilen ihale tarihi itibariyle geçerliliği bulunan istekliye ait “İşletme Kayıt Belgesi” (Faaliyet konusu: Hazır Yemek, Tabldot Yemek Üretimi, Gıda Üretimi)


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yapGrılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafindan iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafindan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafindan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İstekliler bağlı olduğu ilin ticaret ve sanayi odasından ihale konusu yemek hizmetinin yapılacağı iş yerine ait en az yemek verilecek öğrenci sayısının 2/3’ü (…) kadar kapasite raporu
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve/veya özel sektörde yapılan malzemeli/malzemesiz her türlü yemek pişirme, hazırlama ve dağıNmı işleri

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR