BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atığı ayırma tesisi 3 yıllığına kiraya verilecektir

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Altıeylül İlçesi Gökköy Mahallesi Entegre Katı Atık Sahasında bulunan Ambalaj Atığı Ayırma Tesisi’nin İşletilmesi İşi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.03.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BALIKESIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’ NDEN DUYURU

1.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kaynağında ayrı toplanmış ambalaj atıklarının ayrılması ve geri dönüşüme kazandırılması amacıyla; 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Altıeylül İlçesi Gökköy Mahallesi Entegre Katı Atık Sahasında bulunan “Ambalaj Atığı Ayırma Tesisi’nin İşletilmesi İşi” 3 (üç) yıllığına ihale edilecektir. İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde Birliğimiz encümenince (45) inci madde Açık teklif ( artırma ) usulü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2.İhalenin 3 yıllık muhammen bedeli 188.280,00 TL (yüzseksensekizbinikiyüzseksenlira) ve geçici teminatı 5.648,40 TL (beşbinaltıyüzkırksekizlirakırkkuruş)’dir.

3.İhale 04/03/2020 tarihinde Çarşamba günü, saat 14:00’da, Karesi/BALIKESIR adresinde, BALIKESIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Encümen Toplantı Salonunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ENCÜMENİ tarafından yapılacaktır.

4.İhale dosyanın temin edileceği yer: BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ek Hizmet Binası (Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü 4. Kat. BALIKESİR)
İhale dosyanın sunulacağı yer: BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7.Kat Encümen Toplantı Salonu (Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü 4. Kat BALIKESİR)
İhale dosyasını en son teslim tarihi ve saati: 04/03/2020 tarihinde saat 14:00’a kadar

5.İhale Dosyası en son teslim etme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, İadeli taahhütlü olarak posta yolu ile de gönderilebilir. İhale saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İdareye verilen ya da ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarlarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Ulusal Saat ayarı esas alınır.

6.İhale dosyası ve ekleri, dosya bedeli olan 500,00 TL karşılığında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

7.İhaleye katılmak için istenen belgeler:
İsteklilerin:
İhaleye katılacak gerçek- tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
A. Kanuni ikametgâh sahibi olduğuna dair belge,
B. Tebligat için Türkiye’ de adresini gösterir belge,
C. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge,
D. Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin a ve b fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
E. İmza sirkülerinin verilmesi
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin a ve b fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge
F. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise yüklenici adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâlet namelerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir)
G. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ihale dosyası eklerindeki örneğine uygun olarak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
H. İstekli firmanın iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanlarını 2886 sayılı yasaya göre cezalı olmadığına dair beyanlarını BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ başta olmak üzere benzer kuruluşlarla ihtilaflı olup olmadığı, varsa açıklayıcı beyanlarını içerir beyan yazısı.
İ. Bu iş bünyesinde istekliler iş deneyim belgelerini sunmak zorundadır. İstekliler en az 1 ton/saat kapasiteye sahip Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi yada Lisans almış “Ambalaj Atıklarını Toplama ve Ayırma Tesisi İşletilmesi ve/veya Ambalaj Atığı Toplama ve Taşıma İşi” iş bitirme belgelerini veya devam eden ihalelerde sözleşme örneğinin ibraz edilmesi (en az 2 yıldır işletiyor olmak şartıyla) zorundadır. Ortak girişimlerde ortakların en az biri bu maddedeki belgeleri sunacaktır.
J. Vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair belge,
K. Sermaye durumunu gösterir Ticaret sicil gazetesi,
L. İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisi,

8. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR