ALTI EYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve değerlendirilmesi işi kiraya verilecektir

ALTI EYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca ambalaj atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve değerlendirilmesi işi
İşin Yapılacağı Yer
:
Altıeylül Belediyesi İlçe Sınırları İçerisinde
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Altıeylül Belediyesi 7. Kat Meclis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLAN

Niteliği, Türü, Miktarı
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca ambalaj atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve değerlendirilmesi işi
İşin Yapılacağı Yer: Altıeylül Belediyesi İlçe Sınırları İçerisinde
İşin İhale Tarihi: 01/10/2019 saat:14:00
İhalenin Yapılacağı Yer: Altıeylül Belediyesi 7. Kat Meclis Toplantı Salonu
İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü
İhale Türü:

1 – Altıeylül İlçesi sınırları içerisinde, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 8, 11 ve 12. Maddeleri ile 29.06.2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. ve 8. Maddelerine dayanılarak 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiş olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği uyarınca ambalaj atıklarının evsel nitelikleri atıklardan ayrı toplanması taşınması ayrıştırılması ve değerlendirilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak olan ihale neticesinde 28 (yirmisekiz) aylığına kiraya verilecektir.
2 – İhale konusu kiralama işinin aylık muhammen kira bedeli 10.440,96 TL./Ay’ dır.
3 – İhale konusu kiralama işinin geçici teminat bedeli 17.540,81 TL.’ dir. (2886 Sayılı D.İ.K. 26. Maddesine göre Tedavüldeki Türk Parası yâda Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)
4 – İsteklilerde Aranılan Şartlar ve Belgeler:
İhaleye katılabilmek için, 2886 Sayılı Kanunu’nun 5. Maddesinde yazılı şartlar aranır. İhaleye 2872 Sayılı Çevre Kanunu gereği düzenlenen, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre Balıkesir İlinde Çevre İzni ve Lisansı olan firma ve kişiler katılabilir.
Diğer Şartlar İse;

  1. İhale iştirak dilekçesi
  2. Kanuni ikametgâh
  3. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti ve Türkiye’de tebligat için adres
  4. Geçici Teminat Makbuzu ve ihale dokümanının satın alındığına dair belge
  5. “Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Lisansı ve geri kazanım lisansı içeren Ambalaj Atığı Geri Kazanım Lisansı” sahibi olmak
  6. Gerçek kişiler için imza sirküsü, (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname.
  7. Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından yada Esnaf ve Sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
  8. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi, Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (tescil belgesi) kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
  9. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlerini belirtilen son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazetelerin veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri.
  10. Şirket, Dernek, Cemiyet vs. adına girecekler Noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketlerde ortaklık beyannamesi getireceklerdir.


5 – İhaleye Katılamayacak Olanlar:
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. Maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
6 – Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
7 – Müracaat Belgelerinin Verilmesi:
Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, İhale günü saat 10:00’a kadar Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne verilecektir.
8 – İhale Şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ihale servisinden 100,00 TL. şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.
( Adresimiz: Eski Kuyumcular Mah. Yeşilyol Sk. No: Karesi/BALIKESİR)
ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR