İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKANLIĞI

ATM yeri kiraya verilecektir

İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Üniversitemize ait taşınmaz üzerinde bulunan ATM yerlerinin kiraya verilmesi işi
İşin Yapılacağı Yer
:
Ege Üniversitesi Hastane Girişi ATM Yeri-İZMİR Ege Üniversitesi Vakıf Çarşısı ATM Yeri-İZMİR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENÇLİK CAD. NO:12 35040 BORNOVA-İZMİR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ATM YERİ İHALESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
EGE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Üniversitemize ait taşınmaz üzerinde bulunan ATM yerlerinin kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İşin Nevi- Niteliği : Üniversitemize ait taşınmaz üzerinde bulunan ATM yerlerinin kiraya verilmesi işi
1-İdarenin
a) Adresi : EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
GENÇLIK CAD. NO: 1235040 BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 0232 311 42 58 – 0232 388 10 74
c) Elektronik Posta Adresi : tasinmazkiralama@mail.ege.edu.tr

2-İhale konusu kiralama işinin

b) Yapılacağı yer : Ege Üniversitesi Hastane Girişi ATM Yeri-İZMİR
Ege Üniversitesi Vakıf Çarşısı ATM Yeri-İZMİR
c)Kira Süresinin Başlangıç Tarihi : Kira Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 15(onbeş)gün içinde düzenlenecek yer teslim belgesindeki tarih ile kira süresi başlayacaktır.
ç)Kira süresi : 3 (üç) yıl.
d)Muhammen Bedel : Yıllık 93.000,00-TL dir.
e) Geçici Teminat Miktarı : Muhammen bedelin % 3’ü oranında olup, 2.790,00-TL

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENÇLİK CAD. NO:12 35040 BORNOVA-İZMİR
b) Tarihi ve saati ve Usulü : 30/10/2019–14:00
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi Uyarınca Açık Teklif Usulü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

A) Gerçek kişilerin;

- Nüfus Cüzdanının arkalı önlü fotokopisini, (Aslı Görülecek)
- İkametgah ilmühaberini, (ihale tarihinden en fazla 30 gün öncesine ait) (Aslı)
- Tebligat adreslerini beyan eder bir yazıyı, (Aslı) (İş Adresi Dışında İkamet Adresini Gösterir İkinci Bir Adres, E-Devlet’ten Çıktı Alınacak)
- İmza Sirkülerini, (Noter tasdikli) (Aslı)
- Vekaleten ihaleye katılınıyor ise vekaletname aslı veya noter tasdikli fotokopisi, (Aslı Görülecek) - İsteklinin devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına ilişkin beyan yazısı,
-Terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığı, Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler listesi içerisinde bulunmadığı ve terör örgütlerine iltisakının yahut irtibatının olmadığına ilişkin beyan yazısı,
-Kiralama konusu taşınmaz yerini gördüğüne dair dilekçe.
-Cumhuriyet Savcılığından veya E-Devlet alınacak 2019 tarihli Sabıka kaydı Çıktısı
-Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca hazırlanan ortaklık sözleşmesi,
- İhale saatinden önce geçici teminat yatırdıklarına dair makbuz veya bankalardan alınacak Süresiz Geçici Teminat Mektubu verilecektir.
-Şartname alındı makbuzu.(200,00 TL)
- Mail adresi bildirilecek,

B) Tüzel kişilerin;

- 2019 yılına ait Oda Sicil Kayıt Belgelerini, (Aslı)
- Tüzel kişilik imza sirkülerini, (Noter tasdikli) (Aslı)
- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişinin yetki belgesini, (Vekaletname) – (Aslı)
- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişinin imza sirkülerini, (Noter tasdikli) – (Aslı)
- Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri, (Aslı)
- Tebligat adresini beyan eden bir yazı, (Aslı) (İş Adresi Dışında İkamet Adresini Gösterir İkinci Bir Adres, E-Devlet’ten Çıktı Alınacak)-(1.Yetkiliye Ait)
- İsteklinin devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına ilişkin beyan yazısı,
-Şirket ortaklarının; Terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler listesi içerisinde bulunmadığı ve terör örgütlerine iltisakının yahut irtibatının olmadığına ilişkin şirketi temsile yetkili kişi / kişiler tarafından düzenlenmiş ve imzalanmış beyan yazısı,
- Kiralama konusu taşınmaz yerini gördüğüne dair dilekçe.
- Cumhuriyet Savcılığından veya E-Devlet alınacak 2019 tarihli Sabıka kaydı Çıktısı
- Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca hazırlanan ortaklık sözleşmesi,
- İhale saatinden önce geçici teminat yatırdıklarına dair makbuz veya bankalardan alınacak Süresiz Geçici Teminat Mektubu verilecektir.
-Vergi Levhası Fotokopisi
-Şartname alındı makbuzu.(200,00 TL)
-Mail adresi

5. İhale Şartnamesi, İdarenin adresinde bedelsiz görülebilir ve ihaleye katılabilmek için 200,00-TL karşılığında E.Ü.REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENÇLİK CAD. NO:12 35040 BORNOVA- İZMİR adresinden alınabilir.

6.İsteklilerin, ihaleye katılıma ilişkin tüm belgeleri ile birlikte ihale salonunda ihale saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda, ihale saatine kadar evraklarının Komisyona ulaşması ve evrakları arasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nda öngörüldüğü şekilde teklif mektuplarının da olması koşuluyla müracaat kabul edilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR