KARAKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bankamatik platformları kiraya verilecektir

KARAKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 adet Bankamatik Platformu yerinin (kabin) Kiraya verilmesi
İşin Yapılacağı Yer
:
Karaköprü İlçesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karaköprü Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KARAKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BANKAMATİK PLATFORMLARI KİRAYA VERİLMESİ
İHALESİ İLANI

1- İHALENİN KONUSU, NERDE VE NE ZAMAN YAPILACAĞI
İlçemiz sınırları dahilinde; Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı İncirliova Parkının güneyi, Karşıyaka Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Reşit Direkli Parkı batısı, Seyrantepe Mahallesi, Muhtarlık Binası Civarı, Akbayır Mahallesi 7 Haziran Parkının batısında bulunan Bankamatik Durak yerlerinin, 26/02/2020 Çarşamba günü ( Atakent Mah. için Saat 10:00’, Karşıyaka Mah. için saat 10:15, Seyrantepe Mah. için saat 10:30, Akbayır Mah. için saat 10:45’te) Belediyemiz Encümen Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c maddesi gereği Açık arttırma usulü ile yapımı karşılığında 3 yıllığına ihale ile kiraya verilecektir.

S. No Kiralanan Yerin Evsafı Yıllık Kira Bedeli Muhammen Bedel (3 Yıllık) Geçici Teminat (%3)
(3 Yıllık)
1 Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı İncirliova Parkının güneyindeki Bankamatik Platformu yerinin (kabin) Kira Bedeli 10.000,00-TL+KDV 30.000,00-TL+KDV 900,00-TL
2 Karşıyaka Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Reşit Direkli Parkı batısındaki Bankamatik Platformu yerinin (kabin) Kira Bedeli 10.000,00-TL+KDV 30.000,00-TL+KDV 900,00-TL
3 Seyrantepe Mahallesi, Muhtarlık Binası Civarındaki Bankamatik Platformu yerinin (kabin) Kira Bedeli 10.000,00-TL+KDV 30.000,00-TL+KDV 900,00-TL
4 Akbayır Mahallesi 7 Haziran Parkının batısındaki Bankamatik Platformu yerinin (kabin) Kira Bedeli 10.000,00-TL+KDV 30.000,00-TL+KDV 900,00-TL

2- İhale ile ilgili Şartname Karaköprü Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve alınabilir.
4- İhaleye Katılacaklardan Aşağıdaki Şartlar Aranır:

  1. Yasal yerleşim yeri sahibi olduğunu gösterir belgeyi;

1) Gerçek kişilerde kanuni İkametgâh belgesi,
2) Tüzel kişilerde şirkete ait kanuni adresini belirten beyan yazısı.

  1. İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veyahut da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alacakları belgenin aslı veya noter tasdikli sureti;

1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,
2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. (2020 yılında alınmış)

  1. Noter tasdikli imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,
2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin verilmesi, ekinde son durumunu gösterir ticari sicil gazetesinin bulunması.

  1. İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi.

  2. Ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

  3. İsteklilerin Belediyemiz Tahakkuk ve Tahsilât Servisinden alacakları borcu yoktur belgesi.

  4. Yukarıdaki tabloda belirtilen muhammen bedelin en az %3’ ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili süresiz banka teminat mektubu.

  5. İsteklilerin ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı yukarıda sayılan belgeleri vermek zorundadır.

5- İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, en geç; 25.02.2020 Salı Günü saat 17:00’ a kadar yukarıda istenen belgeler ile birlikte Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR