MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mardin'de katı atık düzenli depolama alanı işletme hakkı kiraya verilecektir

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yeşilli ilçesi Zeytinli Mahallesi 0 ada 278 parselde Mardin Büyükşehir Belediyesi katı atık düzenli depolama alanı içerisinde gösterilecek 10.087,134 M2 taşınmaz üzerinde aşağıda belirtilen işleri yapacak kişilere tesisin işletme hakkı ve taşınmazın 25 yıl süre ile kiraya verilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.04.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Artuklu ilçesi, İstasyon Mahallesi Büyükşehir Belediyesi hizmet binası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN


İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı: İlimiz Yeşilli ilçesi Zeytinli Mahallesi 0 ada 278 parselde Mardin Büyükşehir Belediyesi katı atık düzenli depolama alanı içerisinde gösterilecek 10.087,134 M2 taşınmaz üzerinde aşağıda belirtilen işleri yapacak kişilere tesisin işletme hakkı ve taşınmazın 25 yıl süre ile kiraya verilmesi işi ihalesi Mardin Büyükşehir Belediye Encümenince yapılacaktır.

1. Hali hazırda evsel atık kabulüne devam edilen 1.lottan ve yeni yapılacak lot-2 de oluşan metan gazının; işletilmesi, metan gazının borular ve/veya kolektör sistemiyle toplandıktan sonra bu gazın kısmen ve/veya tamamından elektrik üretilmesi, katı atıkların değerlendirilmesi,

2. Lot-2 ve sızıntı suyu arıtma tesisinin yapımı ve işletilmesi (atık kabulün yapılması, makine/ekipman ile ara örtü, günlük örtü, serme ve sıkıştırma işlemlerin yapılması),

3. Mekanik ayrıştırma (ön ayrıştırma) tesisinin kurulması, organik kısımlarının anaerobik yöntem/yöntemler ile değerlendirilmesi.

4. Lot1(mevcut lot)'e çöp kabulüne devam edilip kapasitesi doluncaya kadar işletilmesi(atık kabulün yapılması, makine/ekipman ile ara örtü, günlük örtü, serme ve sıkıştırma işlemlerin yapılması) ömrünü doldurduktan sonra rehabilite edilmesi,

5. Mevcut atık depolama alanının bakım ve onarım işlerinin yapılması.

Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: İhale şartnamesi ve dokümanlar mesai saatleri içinde 1.000,00 (bin) TL karşılığında ihale yapılacak adresten temin edilebilir ve ücretsiz görülebilir.

İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: İhale ilimiz Artuklu ilçesi, İstasyon Mahallesi Büyükşehir Belediyesi hizmet binası adresinde 30.04.2019 tarihinde Salı günü saat 11.00 da 2886 sayılı kanunun 35/a maddesine göre Kapalı teklif (artırım) usulü ile yapılacaktır.

Tahmin edilen bedel (Muhammen Bedel) ve geçici teminat miktarı: Taşınmaz kira bedeli: Yıllık KDV hariç 21.000,00 (yirmi bir bin) TL dır. Ayrıca üzerinde ihale kalan istekli idareye tüm tesisin brüt cirosu üzerinden KDV hariç yıllık %5 (yüzde beş)’den az olmamak üzere pay verecektir. İhalede artırım bu pay oranı üzerinden yapılacaktır. Geçici teminat miktarı: 15.750,00 (on beş bin yedi yüz elli) TL

Belgelerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği: İhaleye katılacak istekliler tekliflerini ihale gün ve saatine kadar sıra no’lu alındı karşılığında ihalenin yapılacağı adreste ihale komisyonuna vermeleri ve ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir (İstekliler tekliflerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 38. maddesine göre iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler)

İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler aranır.

  1. Nüfus cüzdanı Fotokopisi (Gerçek kişiler için),

  2. Kanuni ikametgâh (İkametgâh Belgesi- Ticaret Sicil Gazetesi),

  3. Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

  4. Ticaret ve Sanayi odası ve/veya Esnaf ve Sanatkâr Sicili kaydı belgesi

  5. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

  6. Tüzel kişilerde noter tasdikli yetki belgesi ile tüzel kişiliğin imza sirküleri,

  7. Vekâleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekâletname ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

  8. Geçici teminat belgesi (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde sayılan değerler verilebilir.),

  9. 2886 sayılı D.İ.K göre ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı taahhütname,

10- İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi, Ortaklık Sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri gerçek veya tüzel kişi olma ilgisine göre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, ve 14 Maddelerindeki belgeleri vereceklerdir.
11- İhale doküman bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,
12- Vergi Dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair son bir ay içinde alınmış belge,
13- Yer Görme Belgesi: İhale tarihinden 4 gün önce alınmış,
14- İş Deneyim Belgeleri,
15- Mali Durum Belgeleri,
16- Teklif Mektubu, 2886 sayılı kanunun 37. Maddesine göre hazırlanacaktır.

İstenilen belgelerin ayrıntılı açıklamaları İdari şartnamede belirtilmiştir.

İLAN OLUNUR.

Geçici teminat ve Doküman Bedeli, Mardin B.Ş.B. Vakıfbank Mardin Şubesi İBAN: TR 0600 0150 0158 0073 0221 1147 hesabına isteklinin Adı Soyadı/Unvanı, T.C Kimlik No/Vergi No “Mardin ili Yeşilli ilçesi Zeytinli Mah. katı atık düzenli depolama alanı içerisindeki tesisin işletme hakkı ve taşınmazın kiraya verilmesi işi ihalesi” geçici teminat veya doküman bedeli olduğu belirtilerek ayrı ayrı yatırılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR