HİTİT ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğrenci yaşam merkezi, kafeterya binaları yapım işi ve irtifak hakkı ihale edilecektir

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.09.2019 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
17.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı Salonu Rektörlük Binası 3. Kat Kuzey Kampüsü MERKEZ / ÇORUM / TÜRKİYE
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
HİTİT ÜNİVERSİTESİ KUZEY KAMPÜS ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ VE KAFETERYA BİNALARI YAPIM İŞİ VE İRTİFAK HAKKI İHALE İLANI

MADDE 1- TAŞINMAZIN BİLGİLERİ
İli: Çorum
İlçesi: Merkez
Mahalle/Köyü: Çomar Mahallesi (Çomaryolu Mevkii)
Ada/Pafta/Parsel No: 153/189 Parsel No’lu Taşınmaz
Yüzölçümü: Bir Parselden İrtifak Hakkı Tesisi Yapılacak Toplam 22.285,23 M2 Alan
Hazine Payı: Tamamı İdare’ye aittir.
Cinsi: Arsa- Sosyal ve Kültürel Alanı
Tapudaki şerhler: Türkiye Elektrik Kurumu Lehine 16,91 m2 Kısım Üzerinde İrtifak Hakkı
Sınırları: İhale Dosyasında Mevcut
Niteliği: Gayrimenkuller Üzerinde Muhdesat Ve Dikili Şeyler Yok

MADDE 2- ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ
İstekliler ihale ile ilgili dokümanları Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yatırımlar Şube Müdürlüğü’nden görebilir ve 500,00 TL (Beşyüz Türk Lirası) karşılığında satın alabilirler. İhaleye teklif vereceklerin doküman bedelini, Hitit Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Halk Bankası Çorum Şubesinde bulunan TR66 0001 2009 3120 0006 0000 10 IBAN No’lu hesaba yatırmaları zorunludur. İsteklilerce yatırılan doküman bedelleri hiçbir şekilde isteklilere iade edilmeyecektir.

MADDE 3- İHALE YERİ VE ZAMANI
İhalenin yapılacağı Adres : Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı Salonu Rektörlük Binası 3. Kat Kuzey Kampüsü MERKEZ / ÇORUM / TÜRKİYE
Tekliflerin sunulacağı Adres: Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Yatırımlar Şube Müdürlüğü - Çevreyolu Bulvarı No:10
MERKEZ / ÇORUM / TÜRKİYE
Telefon numarası : 0(364) 219 21 80
Elektronik posta adresi : yapiisleri@hitit.edu.tr
Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 17.09.2019 Salı Günü, Saat 14:00

MADDE 4- İHALE BİLGİLERİ
Yukarıda bilgileri verilen parsellerde, üzerinde Öğrenci Yaşam Merkezi, ticari alan (kantin, kafeterya, restoran gibi) ve müştemilatı yapılması amacıyla, Hitit Üniversitesi Rektörlüğünce 17.09.2019 Tarihinde Salı Günü, Saat 14:00’de, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı Salonu Rektörlük Binası 3. Kat Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM/ TÜRKİYE adresinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 47. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır. İrtifak hakkı tesisi süresi Sözleşmenin süresi, tapuda tescil tarihinden başlamak üzere 29 (yirmi dokuz) yıldır.

MADDE 5- TEMİNATA İLİŞKİN ŞARTLAR
İlk yıl irtifak hakkı bedeli 40.858,32 TL (kırk bin sekiz yüz elli sekiz Türk Lirası, otuz iki Kuruş) olacaktır.
Geçici Teminat; İlk yıl irtifak hakkı için geçici teminat tutarı 1.225,75 TL (bin iki yüz yirmi beş Türk Lirası, yetmiş beş Kuruş) + %3 802.104,26 (Sekiz yüz iki bin yüz dört Türk Lirası, Yirmi altı Kuruş) = 803.330,01 (Sekiz yüz üç bin üç yüz otuz Türk lirası, sıfır bir Kuruş)’tur.
İhaleye katılabilmek için, isteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 74. Maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları, aşağıda istenilen belgeleri vermeleri ve geçici teminatı yatırmaları gerekir.
İstekliler teminat olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; geçici teminat olarak kabul edilen değerleri ibraz edebilecekleri gibi geçici teminatı nakit olarak da Hitit Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Halk Bankası Çorum Şubesinde bulunan TR66 0001 2009 3120 0006 0000 10 IBAN No’lu ihale saatine kadar yatırabilirler. Teminat mektupları dışındaki teminatlar Komisyonca teslim alınmaz.
Üzerine ihale yapılanların geçici teminat mektupları ihaleden sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir. Üzerine ihale yapılmayanların geçici teminat mektupları ise İdare tarafından teminat mektubunun fotokopisi alındıktan sonra tutanakla iade edilir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip, resmi senedi imzalaması halinde iade edilir.

MADDE 6- İSTENEN BELGELER
İhaleye katılabilmek için, isteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 74. Maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları, aşağıda istenilen belgeleri vermeleri ve geçici teminatı yatırmaları gerekir.
4.1. Gerçek kişi olması halinde kanuni İkametgâh sahibi olması,
4.2. Türkiye de tebligat için ikametgâh göstermesi telefon faks ve e-mail adresi belirtmesi,
4.3. T.C. Savcılığından iyi hal kağıdı getirmesi,
a) Gerçek Kişi olması halinde T.C. Savcılığında iyi hal kağıdı,
b) Tüzel kişi olması halinde, Limited Şirketlerde Şirket Müdürleri Anonim Şirketlerde ise tüzel kişiliğinin yönetim kurulu üyelerinden T.C. Savcılığında iyi hal kağıtları,
4.4. Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı.
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre hangi oda siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için (a) ve (b) maddelerindeki esaslara göre temin edilecek belge.
4.5. İmza Sirküleri verilmesi (Aslı veya Noter tasdikli sureti).
4.6. İstekliler adına vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin, vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ile imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.
4.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.8. Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektubu verilmesi.
4.9. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (C), (D), (e) ve (F) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile ortak girişim beyannamesi ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi.
4.10. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyan ve taahhütname.
4.11. İsteklinin 50.000.000,00 TL (Elli Milyon Türk Lirası)’den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.

MADDE 7- POSTA YOLUYLA TEKLİF GÖNDERİLMESİ
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yatırımlar Şube Müdürlüğü - Çevreyolu Bulvarı No:10 MERKEZ / ÇORUM / TÜRKİYE adresine ulaşmış olması şarttır. Postada oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz. İlgili birime verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında TRT’nin saat ayarı esas alınır.

MADDE 8- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
2886 Sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11’inci maddesinin (g) bendinde yazılı olan kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

MADDE 9- İSTEKLİLERİN DOSYADA DEĞİŞİKLİK TALEBİ
Başvuru dosyası idareye teslim edildikten sonra, son teslim tarihinden önce dahi olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

MADDE 10- BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ
İstekliler, Madde 4’ te sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.
Aslı olmayıp suret olan belgelerin tamamı noter onaylı olacaktır. Sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

MADDE 11- EN UYGUN TEKLİFİN BELİRLENMESİ
İhalede en uygun bedel, yıllık irtifak hakkı ihale bedeli geçerli en yüksek teklif olacaktır.

MADDE 12- İHALENİN SONUÇLANDIRILMASI
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 47’nci maddesinin gereği açık teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde;
Mevcut isteklilerin tümü önce şartnameyi okuyup kabul ettikleri şerhi ile şartnameyi imzalarlar. Bundan sonra sırasına göre iç zarflar açılır ve bunların ilk teklifleri okunur ve pazarlık tutanağına yazılır. Bu teklif birinci teklif olarak alınır.
İhalenin devamında sözlü olarak yapılan teklifler en az 10.000,00 TL (On Bin Türk Lirası) artırılarak sıraya göre devam ettirilir ve her teklif tutanağa kaydedilir. Her teklifin karşısına isteklinin imzası alınır.
Karşı teklifler üzerine ihaleden çekilmek isteyenlerin son tekliflerinin yanına ÇEKİLDİM ifadesi yazdırılarak istekliye imzalatılır ve ihale odasından çıkartılır.
Tekliflerin ihaleyi uzatacağı anlaşılırsa ihalenin sonuçlandırılması için teklifte bulunma hakkı bulunan isteklilerin komisyon huzurunda yazılı olarak son tekliflerini bildirmeleri istenir. Buna göre ihale sonuçlandırılır.

MADDE 13- İHTİLAF VE İPTAL DURUMU
İşbu ilan ile işbu işe ait idari şartname ve eki dokümanları arasında çelişki bulunması halinde, idari şartname hükümleri geçerli olacaktır. İrtifak hakkı (üst kullanım hakkı); kanun, yönetmelik veya sözleşmede belirtilen şartların gerçekleşmesi durumunda veya inşaat tamamlandıktan sonra;
İdare ihaleyi her aşamada iptal etmekte, ihale komisyonu ise yapılmış olan ihaleyi gerekçesini kararda belirtmek suretiyle iptal etmekte serbesttir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR