YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tekstil Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Taşınması ve Geri Kazanımı İşi ihale ilanı

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
36 Ay süreli Manisa İli Yunusemre İlçesi Sınırları içerisinde Tekstil Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Taşınması ve Geri Kazanımı İşi İhalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yunusemre Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLAN

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 36 (otuzaltı) aylığına verilmesi ihalesi, 19.02.2020 tarihinde saat 10:00’da Yunusemre Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

S. No İhalenin Konusu İşin Niteliği Muhammen Bedeli (TL) İhale Süresi Geçici Teminat %3 (TL) İlan Şekli ve Adedi İhale Usulü Dosya Satış Bedeli (TL) İhale Tarihi ve Saati
1 Tekstil Atıkları İlçemiz Sınırları İçerisinde 36 Ay süreli Manisa İli Yunusemre İlçesi Sınırları içerisinde Tekstil Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Taşınması ve Geri Kazanımı İşi İhalesi 38.400,00 TL 36Ay 1.152,00TL Yerel Olarak Yayımlanan Gazetelerde 2 Defa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca“ AÇIK TEKLİF USULÜ “ 100,00 19.02.2020
Saat 10:00

İdarenin:

 1. Adresi : Akmescid Mahallesi İzmir Caddesi No:311 Yunusemre/MANİSA

 2. Telefon ve Faks: 0 (236) 229 20 23 ve 0 (236) 502 20 21

 3. Elektronik Posta Adresi: temizlikisleri@yunusemre.bel.tr

 4. İhale Dokümanının Satın Alınabileceği Adres: Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü

 5. İşe Başlama Tarihi: 02.03.2020

İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.

 1. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

 2. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

 3. İhaleye gireceklerin toplama ayırma tesisi lisans ve yetki belgeleri.

 4. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 5. Geçici Teminat Makbuzu

 6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

 7. Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.

 8. Tüzelkişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

 9. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

 10. Şirket, dernek, cemiyet, vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir.

 11. Yunusemre Belediyesine, Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler. İhale tarihinde her hangi bir borcunun bulunmaması gerekmektedir.)

 12. İhaleye katılacakların Yunusemre Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden kira ve belediyemize vergi borcu olmadığına dair belge almaları veya borcu bulunmadığını belgeleyebilmeleri gerekmektedir.

13.Sözleşme öncesi ( ihale karar pulu, damga Vergisi vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

14.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tekstil Atığı Toplama Ayırma Tesisi Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi.

15.Yüklenici firmanın göstereceği toplama tesisi veya ara depolama tesisi, idare atıkların düzenli toplandığını kontrol edebilmesi için Yunusemre İlçe mücavir alanı içerisinde veya Yunusemre Belediyesi Merkez Binasına azami 40 km mesafede olacaktır. Belirtilen mesafeyi sapladığını gösterir belge 18.02.2020 (17:00) a kadar yazılı olarak teslim edilecektir.

16.İstenilen belgeler posta, e-posta, dijital ortamda getirilmesi durumunda kabul edilmeyecektir. Aslı gibidir yaptırılan evraklar en geç ihale gününden 1 gün önce mesai bitimine kadar (18.02.2020 saat 17:00) Belediyemizin evrak kayıt sisteminden girişi yaptırılacaktır.

17.Evrakların istenilen tarih ve saatten sonra giriş yaptırılması durumunda firma ihaleye katılamayacaktır.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR