MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Toplama ve değerlendirme hakkı kiraya verilecektir

MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ambalaj atıklarının mevzuat hükümleri çerçevesinde evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması ve ayrıştırılması ve geri kazanımı hakkı kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.02.2020 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Milas Belediyesi Başkanlık Makamı
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANIDIR

Toplama ve değerlendirme hakkı Milas Belediyesine ait olan Milas Belediyesi hizmet alanı sınırları içerisinde meydana gelen ambalaj atıklarının mevzuat hükümleri çerçevesinde evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması ve ayrıştırılması ve geri kazanımı hakkı 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince açık ihale usulü ile 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.

İhalesi 27/02/2020 Perşembe Günü saat 13:30’da Milas Belediyesi Başkanlık Makamında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
Şartnamesi Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde (Temizlik İşleri Müdürlüğü Hacıapti Mahallesi Labranda Bulvarı No:26 adresindedir.) görülebilir ve Temizlik İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
İşin Muhammen Bedeli 3 (üç) yıllık 54.000,00 TL olup, geçici teminatı 1.620,00 TL’dir.
İhaleye katılabilmek için :
1-Kanuni ikametgah sahibi olmak.
2- Tebligat için Türkiye’de adres göstermek.Telefon numarası ile varsa faks numarasının ve elektronik tebligatının bildirilmesi.
3- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini vermek.
a) Tüzel kişiler adına ihaleye katılacaklarda ihalenin yapıldığı yıl içerisinde
alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğuna dair
belge
b) Gerçek kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya
Sanayi odasına yada ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge.
4- İmza Sirkülerinin Verilmesi :
a) Gerçek kişi olması halinde Noter Tasdikli imza sirküleri
b) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel
kişilerin her birinin ayrı ayrı 3. maddede belirtilen belgeler ile pilot ortağın imza sirküsü
5- Vekalet ile iştirak edeceklerde Noter tasdikli vekaletnamenin sunulması.
6-Tüzel kişiler adına ihaleye katılacaklarda şirketi temsile yetkili olduklarına dair Noter tasdikli imza sirküleri veya Noter tasdikli yetki belgesi
7- Ortak girişim halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (örneği idari şartname ekinde mevcuttur)
8-İsteklilerin ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği gereğince bu işi yapmaya yetkili olduklarını gösteren ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış olan Muğla İli sınırları içerisinde yer alan toplama ayırma tesisi için Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesini sunması.
9- Araçlar ile ilgili belgeler :
İstekliler en az 3 (üç) adet sıkıştırmalı (en az 4 - 5 m3 kapasiteli), 1 adet kancalı araç olmak üzere toplam 13 (onüç) adet ambalaj atığı toplama aracını bulunduracağına dair taahhütname (Örneği teknik şartname ekinde mevcuttur) sunacaktır.
10-Personel ile ilgili belgeler:
İstekliler en az 1 adet Çevre Mühendisi (Proje sorumlusu olarak) ve Nisan-Ekim ayları arası (7 ay) en az 28 adet personel ve Kasım-Mart ayları arası (5 ay) en az 20 adet personeli toplama, taşıma, geri kazanım işinde çalıştıracağına dair taahhütname (örneği teknik şartname ekinde mevcuttur) sunacaktır.
11- Geçici Teminat mektubu yada makbuzu
12-Milas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan Milas Belediyesine borcu olmadığına dair belge
13- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Primi borcu olmadığına dair belge
14- Gelir İdaresi Başkanlığından ( Vergi dairesi Müdürlüklerinden ) alınmış bulunan kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge
15-İhaleye katılacak kişinin (gerçek kişinin kendisinin, şirket adına ihaleye iştirak edecek kişinin yada ortak girişim adına ihaleye iştirak edecek kişinin ) nüfus cüzdan fotokopisi
Sunulması zorunludur.
Belgeler şartnameye uygun olarak düzenlenecektir.
Belgeler 26/02/2020 günü mesai bitimine kadar teslim tutanağı karşılığında Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edilmek zorundadır. Mektup ile yapılan başvurularda mektupların en geç bu tarihte Belediyemize ulaşması gerekmektedir. Gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İlanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR