HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ SAĞLIK MERKEZLERİ

13 kalem tıbbi gaz satın alınacaktır

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ SAĞLIK MERKEZLERİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01066325
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 14.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/479316
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
9.580 METREKÜP 1.637.580 KG Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.11.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Merkezleri Satınalma Müdürlüğü (H.Ü. Erişkin Hastanesi C Katı) Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERİŞKİN HASTANESİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

13 Kalem Tıbbi Gaz Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/479316

1-İdarenin
a) Adresi : ADNAN SAYGUN CD. 06100 SIHHİYE ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123051227 - 3123114192
c) Elektronik Posta Adresi : satinal@hacettepe.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 9.580 METREKÜP 1.637.580 KG
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Üniversitemiz Tıbbi Gazlar Atölyesi
c) Teslim tarihi : İhale listesinin 1,7,10. Kalemleri (117511) Oksijen , (118002) Gaz Karbondioksit , (118205) Gaz Kuru Hava hafta içi her gün teslim edilecektir. İhale listesinin 2,3,4,5,6,8,9,12,13.Kalemleri (117605) Gaz Argon, (117606) Asetilen, (117703) Azot Protoksit , (117851) Gaz Helyum , (117906) Gaz Hidrojen , ( 118107) GAZ KARIŞIM %95 KURU HAVA+%5 CO2 ,(118126) GAZ KARIŞIM %95 KURU HAVA+%5 CO2 ,(118408) Gaz Saf Azot , (118456) Sıvı Azot Gazı , ihtiyaca göre teslim edilecektir. İhale listesinin 11. Kalemi (118302) Likit Oksijen Pazartesi-Cuma günleri teslim edilecektir. NOT:Tüm gaz çeşitlerindeki istekler tüketim miktarlarına göre ve bazı cihazlar için cihaza has özel medikal gaz tüpleri kullanıldığı için yukarıdaki tarihlere her zaman uymak zorunluluğu yoktur. Ancak bu tarihler dışında ihtiyaç bildirilmesi durumu acil durum olarak kabul edilir teknik şartnamelerinde belirtilen sürelerde gaz temini yapılmalıdır. (Tanklara dolumu yapılacak olan sıvı oksijen ve sıvı azot gazları için acil durum erişim süresi 6 saattir.) Not: Yazılı Talepler Merkez Oksijen Santrali Sorumlu teknisyeni tarafından Faxla bildirim olarak yapılacaktır. -Teslimatlar 31.12.2020 tarihini geçmeyecektir. -Tıbbi Gazların kesintisi söz konusu olmadığı için yüklenici firma hiç bir gerekçe altında ihtiyaç temini durdurmayacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Merkezleri Satınalma Müdürlüğü (H.Ü. Erişkin Hastanesi C Katı) Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 04.11.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Tüm Kalemler için ,
Medikal gazlar ISO 9000 serisi belgelerinden ilgili olanına sahip olmalı veya AQAP -110 / AQAP-120 kalite güvence belgelerinden herhangi birine sahip kuruluşlarca imal edilmiş olmalı ve bu belge yüklenici firma tarafından ihale komisyonuna ibraz edilmelidir.
İhale listesinin 4. kalemi için ,
Firma Protoksit D’azot gazına ait TSE kalite uygunluk belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.
İhale listesinin 13. kalemi için,
- TS 3192 standardına uygunluğu belirtilen TSE Kalite Uygunluk Belgesine sahip olacak ve ihale komisyonuna ibraz edecektir
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhale Listesinin 1. kalemi için;
Firma, Sağlık Bakanlığı’ndan medikal amaçlı Oksijen üretme izin belgesine sahip olacak ve ihaleye iştirak ettiğinde ibraz edecektir. Teklif veren firma direk üretici değil bayi ise bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu Medikal amaçlı Oksijen Dolum İzin Belgesini ve kendisinin Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu medikal amaçlı Oksijen Dolum İzin Belgesini ibraz edecektir. Ayrıca bayi, halen bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair bir yazıyı ibraz edecektir.
İhale Listesinin 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12. kalemleri için;
- Firma medikal gaz imalatında yasal olarak zorunlu olan ve Sağlık Bakanlığı'nca verilmiş bulunan Mesul Müdürlük Belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.
- Firma İl Sağlık Müdürlüğünden üretim, dolum, depolama ve satış iznine sahip olduğuna dair belgeleri sunacaktır , kullanılan medikal gaz üretim ,dolum , depolama veya satış iznine sahip tesislerden temin edilecektir.
İhale listesinin 4. kalemi için;
-Protoksit D Azot ihtiyacını karşılayacak firma, Sağlık Bakanlığı'ndan medikal amaçlı Protoksit D’ Azot Üretme İzin Belgesi'ni ihaleye katıldığında ibraz edecektir. İhaleye iştirak eden firma üretici olmayıp, bayi ise bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu medikal amaçlı Protoksit D’ azot üretme izin belgesini ve üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair bir yazıyı ibraz edecektir.
- Firma medikal gaz imalatında yasal olarak zorunlu olan ve Sağlık Bakanlığı'nca verilmiş bulunan Mesul Müdürlük Belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.
- Firma İl Sağlık Müdürlüğünden üretim, dolum, depolama ve satış iznine sahip olduğuna dair belgeleri sunacaktır , kullanılan medikal gaz üretim ,dolum , depolama veya satış iznine sahip tesislerden temin edilecektir.
İhale listesinin 11. kalemi için;
-Hastanenin Likit Oksijen ihtiyacını karşılayacak firma teklif ettiği ürünle ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan Medikal amaçlı Oksijen Üretme İzin Belgesi'ni ihaleye katıldığında İbraz edecektir.
- Firma medikal gaz imalatında yasal olarak zorunlu olan ve Sağlık Bakanlığı'nca verilmiş bulunan Mesul Müdürlük Belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.
- Firma İl Sağlık Müdürlüğünden üretim, dolum, depolama ve satış iznine sahip olduğuna dair belgeleri sunacaktır , kullanılan medikal gaz üretim ,dolum , depolama veya satış iznine sahip tesislerden temin edilecektir.
İhale listesinin 13. kalemi için;
- Firma İl Sağlık Müdürlüğünden üretim, dolum, depolama ve satış iznine sahip olduğuna dair belgeleri sunacaktır , kullanılan medikal gaz üretim ,dolum , depolama veya satış iznine sahip tesislerden temin edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Merkezleri Satınalma Müdürlüğü (H.Ü. Erişkin Hastanesi C Katı). adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR